AKTUALITY

Aktuálně vyhlášené krajské granty

ikona článku

MAS Vltava nabízí subjektům působících v mikroregionu Vltavotýnsko bezplatné poradenství v souvislosti se zpracováním žádostí do grantů a příspěvků vyhlášených Jihočeským krajem.
Zdroj informací: www.kraj-jihocesky.cz

 

Tématické zaměření

Charakteristika

Termín vyhlášení

Termín ukončení

GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Program je určen pro projekty zaměřené na poskytování služeb, které nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, ale které se sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně nebo s nimi spolupracují.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti

Cílem grantového programu je poskytnutí příspěvku na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení

Hlavní cílem tohoto programu je v maximální možné míře podpořit a umožnit co nejširší účast dětí z jednotlivých škol z celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Cílem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy a k bezpečné jízdě a dopravní kázni vedoucí k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a ke snižování nehodovosti v silničním provozu. Záměrem grantového programu je podílet se na výstavbě nových dětských dopravních hřišť a na modernizaci a obnově vybavení stávajících dětských dopravních hřišť tak, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů – začátečníků.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Hlavním cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například, zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech. Programem budou podpořeny stavební investice a opravy. Program klade důraz především na kvalitní projekty zvyšující aktivní bezpečnost silničního provozu. Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů).

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury

Cílem grantového programu je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 000 obyvatel. Opatření č. 1: Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace obcí do 2000 obyvatel. Opatření č. 2: Podpora výstavby a obnovy vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod obcí do 2000 obyvatel

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora venkovského školství

Opatření č. 1 Bezbariérové vstupy do škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Tendencí MŠMT je v souladu s jeho koncepčními materiály umožnit nejpozději od roku 2015 až 2017 zařazení co největšího počtu dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu (mateřských, základních, středních). Jedním z cílů je zkvalitňování podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při zajištění jejich vzdělávání. Konkrétním řešením je rozšíření bezbariérových přístupů do škol a školských zařízení tak, aby žáci se všemi druhy postižení měli možnost vzdělávat se ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Opatření č. 2 Výstavba a rekonstrukce mateřských škol zřizovaných obcemi a krajem. Cílem opatření je podpořit rekonstrukci a výstavbu budov mateřských kol zřizovaných obcemi a krajem v souvislosti s rozšířením jejich kapacit a jejich stávající sítě.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích

Cílem tohoto grantového programu je podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšování stavu jihočeských obcí. Podporovány budou projekty, týkající se rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích do 2 tis. obyvatel. Rekonstrukcí a opravou bude řešena nejen estetická funkce, ale hlavně zachování funkce vodohospodářské s dodržením zásad zabezpečení požární ochrany obcí. V individuálních případech bude podporována rekonstrukce či oprava požární nádrže, sloužící jako jediný zdroj vody v případě požáru a je umístěna v mimo zastavitelném území obce s přihlédnutím na dostupnost a dodržení zásad zabezpečení požární ochrany v obci.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Úcta k předkům

Cílem grantu je zajistit možnost drobných oprav hřbitovních zdí, márnic, zařízení rozsypou loučky, opravy hrobů či hrobek významných místních obyvatel, které prokázanou mírou ovlivnili rozvoj obce, dále opravy a údržbu pomníků

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Rekonstrukce stávajících sportovišť

Záměrem tohoto programu je podílet se na rekonstrukcích a vybavení stávajících sportovišť a zázemí sportovišť tak, aby jejich stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu a aby mohly sloužit k provozování nejen rekreační a školní tělovýchovy, ale i výkonnostního sportu.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Cílem tohoto programu je podpora malých podnikatelů v problémových regionech z důvodu snižování rozdílů mezi vyspělými oblastmi a hospodářsky slabými oblastmi kraje, se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu. Grantový program je vyhlašován se záměrem pomoci a podpořit malé podnikatele do pěti zaměstnanců s místem realizace podnikatelské činnosti na vybraném území Jihočeského kraje při realizaci investičních záměrů, a to investic na stavební úpravy či na hmotný a nehmotný investiční majetek (pořízení strojů, technologií, výrobních zařízení, odborného softwaru, rekonstrukce a rozšíření podnikatelských prostor) ve vybraných odvětvích klasifikace CZ-NACE. GP bude realizován v režimu de minimis.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora živé kultury

Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je rozšíření kulturní nabídky jihočeského regionu a tím jeho zatraktivnění jak pro jeho obyvatele, tak pro jeho domácí i zahraniční návštěvníky. Cílem je podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora rodinné politiky

Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Program tak reaguje na aktuální vzniklé požadavky na pomoc a podporu rodin vyplývající z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Grantový program má dvě opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských center Opatření č. 2 Podpora rodin v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (SPOD)

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2013

Grantový program vychází ze strategických dokumentů Jihočeského kraje v oblasti protidrogové politiky a sleduje dosažení specifických cílů formulovaných v následujících opatřeních: Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence Opatření č. 2: Podpora programů Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora terénních sociálních služeb

Grantový program je určen na podporu aktivit směřujících ke zlepšení dostupnosti a zajištění kvality vybraných terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Cílem programu je umožnit uživatelům sociálních služeb, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Záměrem je podpořit rozvoj a zlepšení dostupnosti terénních sociálních služeb v oblastech Jihočeského kraje, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny nedostatečně.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Produkty a služby v cestovním ruchu

Cílem GP Produkty a služby v cestovním ruchu je podpora stávající programové nabídky jihočeského cestovního ruchu a její rozšíření o další charakteristické jihočeské produkty a aktivity kompatibilní s projektem „Jižní Čechy výstavní“, včetně jejich propagace (tuzemské i zahraniční výstavy a veletrhy). Rozhodující bude zaměření a cíl projektu, který musí být jednoznačně orientován na obnovu a prohloubení pozitivního vnímání Jihočeského kraje jako turistického regionu s atraktivní tradiční nabídkou obohacenou novými prvky a produkty. Vhodné jsou i ty produkty a služby, které lze zahrnout do společného tématu „Jižní Čechy výstavní“. Snahou projektu je dostat jižní Čechy do povědomí návštěvníků a turistů jako kulturně přitažlivou destinaci. V rámci programu budou také podpořeny projekty, které zajímavým způsobem zatraktivní a oživí oblast jižních Čech, ozvláštní stávající produktovou a marketingovou nabídku a budou prezentovat jihočeský region, jako region plný možností.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů

Cílem grantového programu je rozšíření přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů v Jihočeském kraji, a to například pořízením mobilních farmářských prodejen či podporou prodeje „ze dvora“.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin

GP Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol

Cílem je podpora jednotlivých subjektů terciárního vzdělávání a veřejných výzkumných institucí, tj. takových subjektů připravujících projekty do programů SF EU účelově vymezených pro podporu vzdělávacích, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podpořena bude realizace projektů v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace formou úhrady nezpůsobilých výdajů.

22.02.2013

15.03.2013
do 12:00 hodin