AKTUALITY

Evropská kosmická agentura - Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány vědecko-výzkumnými pracovišti v členských zemích ESA. Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských zemích ESA, a podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky.

 

Z programu PRODEX lze financovat jak vývoj a výrobu hardware, tak nezbytný software a přípravné studie. Následně je možné z programu financovat i vědeckou analýzu dat získaných těmito přístroji.

Program PRODEX je řízen kanceláří ESA PRODEX Office, která sídlí v Nizozemí (ESTEC). Ředitel kanceláře PRODEX je podřízen řediteli vědeckého programu ESA a přímo komunikuje s delegáty jednotlivých členských států. Rada ESA monitoruje a kontroluje tento program a schvaluje jeho roční rozpočet.

Česká republika vstoupila do programu PRODEX současně se vstupem do ESA na Ministerské radě ESA v listopadu roku 2008. Příspěvek MŠMT je pro období 2013 – 2020 stanoven ve výši 1,5 mil. EUR ročně.

Jak podat projektový návrh do programu PRODEX a pravidla jeho vyhodnocování

Návrh na financování projektu žadatel předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím sekretariátu Českého výboru PRODEX na formuláři PRODEX Office ESA (příloha je k dispozici na stránce dole), který zašle vyplněný na emailovou adresu ondrej.novak msmt.cz. Návrh musí obsahovat podpis žadatele a statutárního zástupce žadatele.

Spolu s návrhovým formulářem žadatel rovněž vyplní čestné prohlášení o účasti stejných pracovníků na jiných projektech podobného zaměření či jiných projektech kosmického výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že celý proces schvalování návrhu může trvat šest měsíců i déle, doporučuje se tuto prodlevu při plánování podání návrhu projektu zohlednit, tj. naplánovat předložení návrhu s ohledem na harmonogram konsorcia a ESA.

O souhlasu s udělením podpory rozhoduje v souladu se zněním zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. MŠMT je také poskytovatelem podpory („funding agency“). Podpořené návrhy projektů jsou následně postupovány PRODEX Office ESA.

Zdroj a více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/evropska-kosmicka-agentura-program-vyvoje-vedeckych?lang=1&ref=m&source=email 

 

Pravidla pro hodnocení návrhů projektů do programu PRODEX

  1. Program PRODEX je určen přednostně na financování vývoje a výroby přístrojové části letového zařízení nebo jeho softwarové výbavy, určeného pro vědecký experiment, a to včetně přípravy obsahující vývoj specificky pro daný experiment potřebných pozemních přístrojů a programů. Pro zajištění vědeckého přínosu z uskutečněných letových experimentů je možné z programu PRODEX rovněž financovat zpracování a analýzu naměřených dat. V ojedinělých a perspektivních případech lze přijmout k financování i projekt obsahující zpracování dat z jiných než vlastních družicových vědeckých experimentů. V každém případě však návrh projektu předložený k financování z programu PRODEX musí principiálně splňovat podmínku slučitelnosti s programovými aktivitami ESA.
  2. Členové Českého výboru PRODEX (CPC – Czech PRODEX Committee) hodnotí téma projektového návrhu dle bodu 1) z hlediska zájmu rozvoje příslušné oblasti v České republice i z hlediska finanční náročnosti. CPC zajistí dva odborné posudky od nezávislých posuzovatelů z hlediska vědecké hodnoty projektu a z hlediska finanční náročnosti.
  3. Finanční hodnocení bere v úvahu výši a odůvodnění požadovaných investic, cestovného a drobného vybavení vzhledem k cíli a náročnosti věcného záměru projektu.
  4. U nákladů za průmyslový vývoj prováděného dodavatelskou firmou se hodnotí, zda se jedná o cenu obvyklou.
  5. Mzdové náklady včetně pojistného pracovníků pobírajících institucionální mzdu mohou činit nejvýše 8 tis. EUR ročně na osobu. Pro pracovníka přijatého a plně pracujícího pouze na řešení projektu je tento limit 20 tis. EUR. U projektů, k jejichž řešení je plánováno více pracovníků, nemohou celkové mzdové náklady přesáhnout 50 tis. EUR ročně, jde-li o projekt s vývojem letového zařízení a 30 tis. EUR ročně u projektu na zpracování naměřených dat. Uvedené částky představují horní meze zmíněných mzdových nákladů a nejsou tedy v žádném případě míněny jako nárokové, ani jako paušální pro každého člena řešitelského kolektivu. Jejich přiznání vždy vyžaduje příslušné zdůvodnění.
  6. Výše režie je stanovena na 10 % celkových způsobilých běžných nákladů projektu.
  7. Jedná-li se o návrh z organizace, která v době podání návrhu již řeší jiný projekt kosmického výzkumu, přihlíží se k rozsahu případné plánované účasti stejných pracovníků a také k tomu, jak žadatel zvládá řešení již běžícího projektu.

Kontakt:
Ondřej Novák

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy>
odbor výzkumu a vývoje
e-mail: ondrej.novak@msmt.cz>
tel.: +420 234 811 118>

Český výbor PRODEX

Za účelem hodnocení návrhů projektů z programu PRODEX a kontroly realizace vybraných a finančně podpořených projektů, jejich výsledků a výstupů, byl příkazem č. 49/2009 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zřízen 21. prosince 2009 Český výbor PRODEX (CPC – Czech PRODEX Committee). Tento příkaz byl změněn příkazem č. 51/2011 ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Do Českého výboru PRODEX byli nominováni zástupci vědecko-výzkumné obce, reprezentující obory kosmického výzkumu v České republice.

Členové

 

doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (předseda)

Astronomický ústav AV ČR

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

RNDr. Petra Koucká Knížová, PhD.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta MU

Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Michal Václavík

Česká kosmická kancelář

Mgr. Jiří Bouchal

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Ondřej Šváb

Ministerstvo dopravy

Sekretariát

 

Ing. Ondřej Novák

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Přílohy

Formulář návrhu: PRODEX_formular_navrhu-2.rtf

Čestné prohlášení: PRODEX_cestne_prohlaseni_BH.doc