Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO
DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2015 ikona článku

Podpora nestátních neziskových organizací

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2015 v souladu s usnesením vlády ze dne 16.7.2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, o Změně Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2015:

Program Kreativní Evropa nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci ikona článku

Evropská komise otevřela program Creative Europe (Kreativní Evropa) a nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci. První kola podávání žádostí končí v průběhu března 2014. Získat grant mohou zejména kulturní organizace a subjekty, a to z Česka i ostatních zemí EU. Předpokladem je sdílení kulturních aktivit a zapojení zahraničních partnerů. Organizace se nyní mohou zapojit do dvou dílčích programů – Kultura a Média.

Pocta sv. Anežce Přemyslovně - Sedm týdnů se svatou Anežkou ikona článku

Letos budeme společně slavit 25. výročí svatořečení sv. Anežky České. Chceme poděkovat za tento veliký dar. Hebrejské slovo todah znamená „děkuji“, ale zároveň vyjadřuje mnohem víc – vděčnost, radost, upřímné poděkování, velebení a vyprávění o velikých Božích skutcích. Zdaleka nejde o pouhé výročí, vzpomínku. Svatá Anežka Česká se za nás stále přimlouvá, neustále nás inspiruje a povzbuzuje ke konání skutků křesťanské lásky. Chceme ji lépe poznat, více přijmout, její ochraně svěřit pro nás důležitá díla. Určitě není náhodou, že zrovna letos nás čeká v Týně nad Vltavou generální oprava kostela. Budeme usilovat nejen o to, abychom opravili kostel, ale také se budeme snažit o to, abychom shromáždili rozptýlené, spojili rozdělené a všem hlásali radostnou zvěst. Věřím, že brzo ještě více poznáme a pocítíme mocnou přímluvu sv. Anežky České a na konci tohoto roku společně poděkujeme Bohu za Jeho veliké skutky.
P. Marek Donnerstag

MŠMT - PRIORITY PROGRAMŮ PRO ROK 2014 ikona článku

MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“ priority pro rok 2014.

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013 ikona článku

Dotační program podpory přehlídek a soutěží 2013 je zaměřen na projekty soutěží skupiny „A“, „B“, „C“, které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech (loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.) nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Více informací: Regionální projektové centrum MAS Vltava, Jiráskova 84, Týn nad Vltavou nebo na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 ikona článku

Dotační program v oblasti kultury 2013 má účinným a motivujícím způsobem pomoci realizovat formou neinvestičních prostředků projekty, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, fotografie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat.Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. Součástí těchto podpor je i mapování zájmů o jednotlivé kategorie kultury a podporu v jednotlivých oblastech v rámci Jihočeského kraje. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Více informací: REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÉ CENTRUM MAS VLTAVA nebo http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Venkovská turistika v Jihočeském kraji dostane speciální vzdělávání

Pracovníci v cestovním ruchu a zájemci o uplatnění v cestovním ruchu budou mít v následujících dvou letech možnost rozvoje svého vzdělání. Cílem nabízených vzdělávacích programů je zvýšení odborných dovedností účastníků především v oblasti podpory péče o turisty ve smyslu jejich zachycení, nabídky doplňkových služeb, motivace k opakované návštěvě, umění komunikace a práce se zákazníkem a manažerské dovednosti v cestovním ruchu.

zdroj a více info: http://www.chanceinnature.cz/lidske-zdroje/vzdelavani-v-cest-ruchu/

Farmářské trhy se konají v sobotu 22.10.2011 od 8 do 12 hodin

Farmářské trhy se konají v sobotu 22.10.2011 od 8 do 12 hodin

Díky Jihočeskému kraji a firmě ČEZ získají fotbalové kluby pro mládež 162 bezpečných branek

Na jihočeských fotbalových trávnících bude bezpečněji. Stane se tak díky Jihočeskému kraji a Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ, které stojí u právě zahajovaného projektu Bezpečné branky. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích instalací skutečně bezpečných, výrobcem certifikovaných branek o rozměrech 5 x 2 metry, vyrobených z lehkých pevných materiálů. Ty díky zesíleným patkám nedovolují snadné převrácení a tím ani možné zranění. Právě tento projekt pomůže možná rizika snížit.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v Monínci ocenil činnost místních akčních skupin

Místní akční skupiny vytvářejí takzvaný Strategický plán LEADER, což je všestranný plán rozvoje území, kde tyto skupiny působí. V ČR se metoda LEADER velmi osvědčila, mimo jiné díky zapojování veřejnosti do přípravy a realizace jednotlivých projektů. „I proto bych byl rád, kdybychom v příštím programovacím období zajistili pokrytí celého území Česka místními akčními skupinami. Pokud se to povede, rádi budeme všechny peníze pro obce rozdělovat metodou LEADER,“ uvedl ministr Fuksa.

Zdroj a více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/ministr-zemedelstvi-ivan-fuksa-v-moninci.html

Přijděte na benefiční koncert 11.6.2011 do Křtěnova

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou ve spolupráci s Farním úřadem římskokatolické církve v Týně nad Vltavou za finanční podpory Jihočeského kraje Vás zvou na slavnostní benefiční koncert do kostela sv. Prokopave Křtěnově v sobotu 11.6.2011 v 16.00 hod

Více v celém článku v příloze

Venkovský cestovní ruch na Vltavotýnsku

Spolek pro rozvoj regionu realizoval od září 2010 do března 2011 projekt s názvem „Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu" zaměřený na vzdělávání fyzických
i právnických osob působících v cestovním ruchu. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a dovedností osob pracujících nebo zabývajících se cestovním ruchem na venkově.

Jihočeský kraj zůstává pro Čechy nejoblíbenější letní turistickou destinací

Přibývá turistů z Ruska a Číny
Takřka o šest procent stoupla ve třetím čtvrtletí letošního roku návštěvnost Jihočeského kraje ze strany cizinců, počet domácích návštěvníků naopak mírně poklesl. Vyplývá to z aktuální statistiky cestovního ruchu Českého statistického úřadu. V některém z hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji se od června do konce září ubytovalo 465 000 turistů, z toho 123 000 zahraničních, čímž se jižní Čechy dostaly z hlediska celkové návštěvnosti českých regionů na druhé místo hned za Prahu.

1.veřejné zasedání Okrašlovacího spolku

1.veřejné zasedání Okrašlovacího spolkuVltavotýnský Okrašlovací spolek si v letošním roce připomíná 130. výročí založení svého historického předchůdce - Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny a třetí výročí svého obnovení. Zveme proto všechny přátele, příznivce i zájemce o členství v našem spolku na první veřejné zasedání, které se uskuteční v úterý 26. října v 18,00 hodin v přísálí Sokolovny. Seznámíme vás s historií spolku a jeho někdejšími největšími projekty (např. Alej Míru) i se současnou činností a našimi záměry do budoucna. Přijďte nás podpořit a pomoci svými nápady, které můžeme realizovat pro „okrášlení" našeho města a okolí. Pokud se podaří včas realizovat přípravné kroky, můžete se v tento den zároveň seznámit se zcela novou knihou „Vltavotýnsko - krajem dvou řek", která zde bude slavnostně pokřtěna.

Za Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s.
předsedkyně Martina Sudová

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011zdroj: www.msmt.cz
"Státní podpora sportu pro rok 2011" byla projednána poradou vedení MŠMT dne 7. září 2010. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru a charakteru programového financování reprodukce majetku v oblasti sportu.