Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2015

ikona článku

Podpora nestátních neziskových organizací

Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2015 v souladu s usnesením vlády ze dne 16.7.2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, o Změně Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2015:

1.     Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb:Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí
2.     Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: Právně osvětová činnost v oblasti bydlení a poskytování informací o možnostech získání bydlení.
3.     Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.
4.     Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území):Aktivity podporující místní rozvoj
5.     Podpora činnosti Horské služby ČR
 
Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. 
 
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
Žadatel podává žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92., v příloze žádosti je projekt žadatele a podrobný rozpočet projektu, na jehož financování je dotace požadována. (formulář žádosti je k dispozici ke stažení na stránkách MMR společně s tímto oznámením).

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárokZamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 %  „celkových nákladů schváleného projektu„.. Do 70 % podílu finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu se započítávají dotace poskytnuté dalšími ministerstvy, přičemž duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. Finanční prostředky, které nejsou v účetnictví žadatele a nejsou podloženy odpovídajícími doklady v souladu se zákonem o účetnictví, nesmí být zahrnuty do prostředků určených pro spolufinancování projektu.

Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.)musí být strukturovány tak, že u každé aktivity resp. činnosti musí být uveden samostatně její popis, cíle, konkrétní měřitelné a termínované výstupy a také vyčíslena odpovídající část z rozpočtových nákladů (celkových i hrazených z dotace a z jiných zdrojů).

Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity. Zároveň odpovídá za vyloučení střetu zájmů. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

Přidělená dotace může být použita jen na účely stanovené v Rozhodnutí a na úhradu nezbytně nutných nákladů týkajících se projektu.

Dotace bude poskytována převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.
Z poskytnuté dotace lze hradit 

 • osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,
 • ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, náklady na finanční služby, audit atd.,které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů,
 • náklady projektu spojené se zahraničními cestami lze z dotace hradit pouze v odůvodněných případech (předpokladem je řádné zdůvodnění uvedené v projektu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci).

 
Povinné přílohy žádosti 

 • Projekt, na který nezisková organizace žádá neinvestiční dotaci pro rok 2015
 • podrobný rozpočet projektu

fotokopie těchto požadovaných dokladů: 

 • registraci žadatele (např. stanovy občanského sdružení registrované u Ministerstva vnitra, výpis z rejstříku obecně-prospěšné společnosti u rejstříkového soudu apod.),
 • registraci u příslušného finančního úřadu a na Českém statistickém úřadě,
 • zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2013, schválenou nejvyšším orgánem žadatele (např. členskou schůzí, valnou hromadou apod.), včetně řádné roční účetní závěrky,
 • doklad (případně čestné prohlášení) o způsobu, jakým žadatel vypořádal své závazky se státním rozpočtem za rok 2013.

Informace v průběhu zpracování žádostí poskytuje: Anna Bíbová, email: bibann@mmr.cz, tel.: 224 861 162.
 
Podání žádosti: 

 • Písemné žádosti o státní dotaci budou uchazeči předkládat MMR buď doporučenou poštou na adresu: Anna Bíbová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15  Praha 1, nebo osobně v podatelně MMR v zalepené obálce s označením „Žádost o dotaci - NNO“.
 • Každou žádost (včetně příloh) musí žadatel předložit v  závazné formě, a to ve dvou písemných vyhotoveních (1 originál + 1 kopie) a rovněž v elektronické podobě (CD, flashdisk).
 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. září 2014 (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum poštovního razítka
 • Zdroj info: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2015