Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Program Kreativní Evropa nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci

ikona článku

Evropská komise otevřela program Creative Europe (Kreativní Evropa) a nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci. První kola podávání žádostí končí v průběhu března 2014. Získat grant mohou zejména kulturní organizace a subjekty, a to z Česka i ostatních zemí EU. Předpokladem je sdílení kulturních aktivit a zapojení zahraničních partnerů. Organizace se nyní mohou zapojit do dvou dílčích programů – Kultura a Média.

Dílčí program KULTURA nabízí granty pro organizace působící v kulturních a tvůrčích odvětvích, které se chtějí propagovat a spolupracovat s organizacemi mimo vlastní stát.

Dotaci lze čerpat na podporu projektů mezioborové spolupráce mezi kulturními a kreativními organizacemi v rámci EU i mimo ni (např. výstavy, festivaly, mezinárodní mobilita kulturních činitelů a literatury), a to ve dvou kategoriích: Kategorie 1 – zapojení nejméně tři organizací z různých zemí, max. částka na projekt 200 000 EUR nepřesáhne 60 % z celkového rozpočtu projektu. Kategorie 2 – zapojení nejméně pěti organizací z různých zemí, max. částka 2 000 000 EUR nepřesáhne 50 % z celkového rozpočtu projektu.

Dotaci lze získat na podporu „síťování“, které by mělo posílit nadnárodní činnost a konkurenceschopnost kulturních organizací. Podporu mohou získat např. různé akce, při nichž se šíří dovednosti, schopnosti a know-how včetně přechodu na digitální technologie, testování inovačních přístupů apod., akce umožňující spolupráci kulturních organizací na mezinárodní úrovni, pokud možno na základě dlouhodobých strategií, nebo posílení mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem. Podmínky jsou stanoveny tak, že se musí spojit minimálně 15 členských organizací z alespoň 10 různých zemí, mohou pak společně čerpat až 250 000 EUR, přičemž požadovaný grant by neměl přesáhnout 80 % způsobilých výdajů.

O grant se mohou ucházet také kulturní subjekty, které podporují začínající umělce nebo umělce, kteří nedosáhli mezinárodní publicity, a podněcují evropskou dimenzi realizací kulturních aktivit (turné, výstavy, festivaly apod.) a uměleckých děl. Dotaci leze získat i na vybudování značky, včetně vytvoření značky evropské kvality. Musí být zapojeno nejméně 10 evropských kulturních organizací nacházejících se v alespoň 10 různých zemí. Dohoda o partnerství zde nesmí překročit 500 000 EUR. Grant by také neměl přesáhnout 80 % způsobilých výdajů.

Projekty literárních překladů - překlady a propagace literárních děl na trzích EU - jsou ve dvou kategoriích, do kterých je možno se přihlásit: Kategorie 1 – dvouleté projekty, od 3 do 10 děl beletrie, které se přeloží do evropských jazyků v celkové dotaci 100 000 EUR, představujících více než 50 % způsobilých výdajů. Kategorie 2 – rámcové dohody o partnerství, 5 až 10 děl beletrie ročně, které se přeloží do dalších evropských jazyků, roční dotace 100 000 EUR. Požadovaný grant nesmí překročit 50 % ročních způsobilých výdajů.

Plné znění dílčího programu Kultura naleznete na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_cs.pdf

Z dílčího programu MÉDIA mohou žádat o grant soukromé firmy, neziskové organizace, sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, obce, městské rady, kina apod. Program podporuje budování kapacit a odborné vzdělávání pro odborníky z audiovizuálního odvětví. Dále vývoj hraných, animovaných a dokumentárních filmů a videoher pro evropská kina, televize a další platformy. Podporuje také distribuci a prodej audiovizuálních děl v Evropě i mimo ni, filmové festivaly propagující evropské filmy, a také poskytují prostředky na mezinárodní koprodukci filmů. Snaží se o práci s publikem zaměřenou na podporu filmové gramotnosti a zvyšování zájmu o evropské filmy prostřednictvím široké škály akcí.

Veškeré užitečné informace včetně termínů pro podání žádosti naleznete na http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Přihlásit se můžete na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en (dostupné pouze v anglickém, německém a francouzském jazyce)

Žádosti zasílejte na adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme (2014–2020)

CULTURE Sub-programme – Reference of Call for Proposals

Avenue du Bourget 1

BOUR 04/02 BE – 1049 Brussels

Belgium

Česká verze letáku o programu Kreativní Evropa je ke stažení nahttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/pub/view/creative-europe-flyer_web_cs.pdf.

O programu Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa usiluje o rozvíjení kulturních a tvůrčích aktivit v mnoha oblastech - hudby, divadla, kina, televize, literatury, kulturního dědictví a dalších. Je vymezen léty 2014-2020, na něž Evropský parlament a Rada EU schválily rozpočet 1,46 mld. EUR. Program poskytuje podporu odvětvím, která jsou hlavním zdrojem pracovních míst a celkového růstu.

Program Kreativní Evropa vznikl na podporu kulturních aktivit a odvětví, která jsou obrazem rozmanitosti evropského kulturního dědictví. Kreativní Evropa poskytne v následujících sedmi letech finanční prostředky pro alespoň 250 000 umělců a pracovníků v kultuře, 2 000 kin, 800 filmů a 4 500 knižních překladů. Program Kreativní Evropa také poskytne záruku pro bankovní úvěry (až 750 milionů EUR), o které mohou žádat malé kulturní a tvůrčí podniky. Kreativní Evropa také podporuje Evropská hlavní města kultury a značku Evropské kulturní dědictví, Evropské ceny za literaturu, architekturu, ochranu kulturního dědictví, filmovou a hudební tvorbu.

Zdro info: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/aktuality-rrms/kreativni-evropa?source=rss