Aktuálně z CR, kultury, sportu, NNO

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011zdroj: www.msmt.cz
"Státní podpora sportu pro rok 2011" byla projednána poradou vedení MŠMT dne 7. září 2010. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru a charakteru programového financování reprodukce majetku v oblasti sportu.

 

Státní podpora sportu pro rok 2011

            Obdobně jako v minulých letech porada vedení MŠMT projednala dne 7. září 2010 návrh odboru sportu na „Státní podporu sportu" pro rok 2011. Návrh byl zpracován v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu a s materiálem „Koncepce státní podpory sportu v ČR". Návrh komplexně zahrnuje jak oblast neinvestiční, tak oblast programového financování.

Státní finanční prostředky pro oblast sportu jsou z pozice státního rozpočtu vedeny ve dvou závazných ukazatelích, které pro rok 2011 jsou navrhovány s označením:

a)       výdajový okruh: „Sportovní reprezentace"

b)       výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost" 

(nové označení pregnantně vystihuje obsahové zaměření dotací. Součástí je i investiční program 133510, pro který bude předložena na Ministerstvo financí ke schválení nová dokumentace pro období let 2011 až 2014).

Oproti předcházejícím rokům byl počet vyhlášených programů upraven z 9 na 5, aniž došlo k redukci celkového rozsahu zaměření programů. Cílem je snížení administrativy spojené s vyhodnocováním a evidováním žádostí, odstraněním duplicit financování, ale i snazší orientace žadatelů v programech.

Pro rok 2011 jsou veřejně vyhlášeny následující programy:

Program I       - Sportovní reprezentace ČR

Program II      - Sportovně talentovaná mládež

Program III     - Všeobecná sportovní činnost

Program IV     - Údržba a provoz sportovních zařízení

a investiční program

Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu

Programy byly veřejně vyhlášeny v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy".

Vyhlášením programů se předkládají podmínky pro zájemce o státní dotace v oblasti sportu z řad nestátních neziskových organizací. Nutno upozornit, že podání žádosti je prvním krokem v celém procesu dotační politiky a nezakládá nárok na obdržení dotace.

Rozhodujícím aspektem pro realizaci obdržených žádostí na MŠMT je finanční objemu, který bude stanoven pro oblast sportu v souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu pro rok 2011.

více na www.msmt.cz