O CR, kultuře, sportu, NNO
Prioritou je podpora cestovního ruchu, kultury, sportu a činností nevládních neziskových organizací

Cestovní ruch je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících rozvoj mikroregionu v oblasti zaměstnanosti, prosperity obchodních sítí a služeb v cestovním ruchu. Místní podnikatelé si uvědomují turistický potenciál mikroregionu. Spokojenost návštěvníků záleží na kvalitě a úrovni jimi poskytovaných služeb, na plánované a koordinované spolupráci podnikatelů, fungování místního informačního centra, na ucelených propagačních materiálech, na široké nabídce kulturního a sportovního vyžití, a další aktivní relaxace.

Opatření 4.1: Podpůrné aktivity pro zvýšení návštěvnosti mikroregionu

Nedostatečná informovanost turistů ovlivňuje příliv návštěvníků do oblasti, a tím snižuje prosperitu místního podnikání. Tvorba kvalitní propagace formou brožur, mediální reklamy (CD), podrobných map s nabídkou turistických služeb, místních atraktivit, kulturních a společenských akcí pořádaných v mikroregionu přispěje ke zvýšení návštěvnosti Vltavotýnska.
Kvalitní nabídka potenciálních akcí napomůže k zviditelnění a návštěvnosti mikroregionu.

Opatření 4.2: Podpora kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu

K udržení návštěvníků v mikroregionu je důležitá kvalita poskytovaných služeb zvláště v oblasti ubytování a stravování. K získání a zavedení určitých standardů je nutné vzdělávat poskytovatele těchto služeb a zvyšovat jejich klasifikaci. Nedílnou součástí poskytování služeb je i podávání informací o kulturních, společenských či sportovních akcí. K jejich plynulému zajišťování, organizování a propagování přispěje koordinační buňka mikroregionu ve spolupráci s místními zainteresovanými spolky a organizacemi.

Opatření 4.3: Budování infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas

Nezbytnou podmínkou pro aktivní provozování nejrůznějších kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v mikroregionu je kvalitní a dostatečně vybavené zázemí. V mnoha sídlech zařízení a prostory vyžadují více či méně rozsáhlou rekonstrukci, drobné úpravy či doplnění vybavení, někde tato infrastruktura chybí úplně a je nutné ji nově vybudovat a vybavit.

Opatření 4.4: Podpora partnerství, vznik spolků a sdružení

Občanská sdružení a spolky působící na Vltavotýnsku jsou nenahraditelným prvkem ovlivňujícím kvalitu a pestrost života v regionu, ať již z hlediska kulturního, sportovního či dalšího volnočasového a zájmového vyžití místních obyvatel i návštěvníků. Mnohá sdružení fungují také jako profesionální poskytovatelé nejrůznějších odborných služeb, zejména v oblasti sociální, environmentální apod. Vzhledem k charakteru jejich činnosti - fungují jako tzv. neziskové organizace - tyto subjekty disponují pouze omezenými prostředky, vybavením a zázemím a jejich činnost a rozvoj závisí především na zdrojích zvenčí, jako jsou granty, dotace a příspěvky různých externích podporovatelů.