O infrastruktuře a životním prostředí v regionu

Kvalitní infrastruktura a dobré životní prostředí zvyšují kvalitu života

Z jednání s představiteli obcí a zemědělců při zpracování strategického a rozvojového plánu vyplynula potřeba vytvořit podrobnější strategie mikroregionu zaměřené na infrastrukturu, na cestní sítě v krajině, na problematiku využití biomasy na Vltavotýnsku. Jednotlivé dílčí návrhy a podněty zjištěné v rámci jednání o rozvojové strategii pomohou při tvorbě jednotlivých dokumentů.

 

Jedním z předpokladů rozvoje mikroregionu je podpora kvalitní venkovské infrastruktury. Podpora budování a rekonstrukce občanské a základní technické vybavenosti obcí mikroregionu přispěje k vyšší kvalitě života na venkově a k základnímu zajištění spokojenosti obyvatel.

K udržování a zlepšování kvality životního prostředí a informovanosti široké veřejnosti v mikroregionu napomůže budování center zaměřených na tuto problematiku. Centra se tak budou moci využívat jako součást rozšířené odborné výuky ve školách a školských zařízeních.

 V mikroregionu je mnoho zemědělských podniků s rostlinnou produkcí. V oblasti se pěstují z velké části i obiloviny pro potravinářské i krmné účely. Vzhledem k výkupním cenám obilovin se stává jejich pěstování nerentabilní. Studie naznačují a ekonomické propočty potvrzují, že je v současnosti výhodné používat vyprodukované obilí a tzv. zadinu (zbytky po čištění obilí-pluchy, osiny, zrnka plevele, zbytky slámy) pro energetické účely, jako velmi dobře výhřevné palivo.

Péče o krajinu přispěje k jejímu hospodárnému využívání, k harmonizaci a propojení jejích složek a rozvoji jejích funkcí. Vylepší svázanost krajiny s činností člověka jeho zásahy v rámci hospodaření a využívání krajiny k jeho prospěchu.