Podpořené projekty - infrastruktura a ŽP
V Temelíně se těší z rekonstruovaných chodníků.


V Temelíně se těší z rekonstruovaných chodníků.Projekt spočívá v rekonstrukci původních chodníků ve Vodňanské ulici v Temelíně. Byla položena dlažba mozaiková s respektováním požadavků vjezdu k přiléhajícím nemovitostem. Zároveň byly na daném instalovány dvě lavičky.


V Týně nad Vltavou zmodernizovali knihovnu


V Týně nad Vltavou zmodernizovali knihovnuMěsto Týn nad Vltavou zmodernizovalo prostory městské knihovny. Realizace projektu přinese příjemnější využití knihovny pro výpůjčku knih, místo s veřejně přístupným internetem a místo pro konání přednášek a besed.


Nevyhovující komunikace mezi Modrou Hůrkou a Tuchonicemi je již minulostí.

Původní komunikace mezi Modrou Hůrkou a Tuchonicemi byla více než 30 let stará. Potah komunikace už byl špatný a na mnoha místech byly díry. Dosavadní opravy spočívaly z důvodu finanční náročnosti jen ve vysypávání děr, ale podklad byl již vydrolen.

Při rekonstrukci komunikace v Krakovčičích byly zhohledněny potřeby sportovců, cyklistů a pěších.

Při rekonstrukci komunikace v Krakovčičích byly zhohledněny potřeby sportovců, cyklistů a pěších.V přidružené obci Krakovčice vede místní komunikace, která ústí ze středu obce a vede místní zástavbou a na konci obce se pak dál spojuje s komunikací vedoucí ke Korákovu. Projekt se zaměřuje na část v intravilánu obce, kde byl na části této komunikace položen asfalt a část byla zpevněna.

V Dolním Bukovsku mají moderně zrekonstruované chodníky.

V Dolním Bukovsku mají moderně zrekonstruované chodníky.Předchozí stav chodníků v Luční a Veselské ulici v Dolním Bukovsku vyžadoval opravu. Kryt chodníků byl z betonové dlažby a betonových dlaždic, avšak místy byly chodníky nezpevněné. Povrch chodníků byl plošně zdeformovaný, dlaždice byly místy vyžilé a prorostlé vegetací.

V Hartmanicích se rozhodli zkvalitnit veřejné prostranství a péči o něj.

V Hartmanicích se rozhodli zkvalitnit veřejné prostranství a péči o něj.Obec Hartmanice se snaží starat o vzhled intravilánu, k čemuž patří i údržba zeleně. V dlouhodobém záměru obce je také nahrazení starých stromů (zlomy, vývratě) stromky mladými.
Obec proto nahradila staré a poškozené stromy mladými stromky a pro údržbu bylo doprovodným řešením pořízení traktůrku. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava va 2. výzvě Strategického plánu Leader.

V Nuzicích mají nově upravenou náves.

V Nuzicích mají nově upravenou náves.Obec Nuzice je přidruženou obcí města Týn nad Vltavou ležící 7 km severně od města. V Nuzicích řešili problém s neupravenou návsí. Stávající zeleň na návsi byla ve špatném zdravotním stavu a vyžadovala rozsáhlé sadovnické úpravy (kácení). Negativní vliv na vzhled návsi měli i provedené spontánní výsadby, které způsobily uzavření pohledu na střed návsi i na drobnou sakrální architekturu. V rámci projektu byla vysázena zeleň vhodná pro venkov, místo bylo vybaveno mobiliářem a byla opravena čekárna na autobusové zastávce. Projekt přispěl ke zvýšení atraktivity života v obci. Rekonstruované místo návsi přispělo k multifunkčnímu a přirozenému využívání návsi. Dobrý přístup na zastávku hromadné dopravy, místo rekreace a odpočinku a místo pro aktivity dětí, to je souhrn výsledků projektu.

V Žimuticích díky novému chodníku je pohyb chodců podél silnice bezpečnější.

V Žimuticích díky novému chodníku je pohyb chodců podél silnice bezpečnější.Obcí Žimutice vede průtah silnice II. třídy č. 147. Zároveň se jedná o hlavní dopravní tepnu v obci. Kolem této poměrně rušné silnice však chyběl chodník, který by chodcům zaručil vyšší míru bezpečnosti. Obec proto předložila projekt na vybudování chodníku podél průtahového úseku silnice II. třídy č. 147 v Žimuticích (prakticky v celé délce průtahu).