Aktuálně z lidských zdrojů
NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ikona článku

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ikona článku

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

PROGRAM PODPORY ICM ikona článku

Programy podpory ICM v letech 2011 – 2015 byly součástí Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2011 – 2015.

CESTOVNÍ MAPA ČR VELKÝCH INFRASTRUKTUR PRO VÝZKUM, EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Vláda ČR, které byla Cestovní mapa předložena pro informaci, vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 30. září 2015.

PROGRAM ASISTENTŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA ikona článku

Díky Fulbrightovu stipendijnímu programu mohou české střední školy získat rodilého mluvčího, který bude asistovat při výuce angličtiny.

KATALOG MATERIÁLŮ PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ikona článku

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti při Národním ústavu pro vzdělávání připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti.

DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ROK 2015 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015.

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA ROK 2014 ZVÝŠENÍ PLATŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2014 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Česko sportuje

Česko sportuje je projekt na podporu zdravého životního stylu v České republice. Spojuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů.

Školy mají možnost přihlásit se do nového ročníku:
Kontakt
Linda Bošková
Tel.: 723 554 317 (Po - Pá 10 - 16 hod.)
E-mail: viceboj@olympic.cz

zdroj info: www.ceskosportuje.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ČESKO-NORSKÉMU VÝZKUMNÉMU PROGRAMU

Česko-norský výzkumný program vychází z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % je program podporován z prostředků rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

PROPOZICE SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2014/2015, vyhlašuje soutěže č. j. MŠMT- 6356/2014 na školní rok 2014/2015. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (210) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol.

NÁRODNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. července 2014 národní fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Hlavním cílem je nastavit dlouhodobý systém podpory ve vazbě na demografický vývoj a potřeby trhu práce. Účastníky programu jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu.

PROGRAM SCOPES NABÍZÍ SPOLUPRÁCI VE VÝZKUMU MEZI VÝCHODNÍ EVROPOU A ŠVÝCARSKEM ikona článku

Vyhlášení výzvy v rámci programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland)

VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR ikona článku

V rámci aktivity na podporu projektů velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální výzkum a inovace vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 23. 6. 2014 výzvu k podávání návrhů výzkumných infrastruktur za účelem jejich komplexního zhodnocení.

INTERNETOVÝ PORTÁL O FINANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ „PROČ SE FINANČNĚ VZDĚLÁVAT"?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo financí spustilo nový internetový portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

POZVÁNKA NA KONFERENCI K VÝUCE ODBORNÝCH CIZÍCH JAZYKŮ

MŠMT ve spolupráci s NIDV a dalšími partnery pořádá dne 17. června 2014 odborný seminář – konferenci k podpoře výuky odborné terminologie v cizích jazycích na středních školách. Bližší informace k programu a možnosti přihlášení najdete v příloze.

PRINCIPY NEZÁVISLOSTI V OBLASTI FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ikona článku

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňují principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání.

ROZVOJOVÝ PROGRAM NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014 - BŘEZEN 2014 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014. Cílem rozvojového programu vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditeln

Příručka k programu Erasmus+ v českém jazyce! ikona článku

Příručka k programu Erasmus+ byla přeložena do češtiny (neboli Erasmus+ guide).

ROZVOJOVÝ PROGRAM NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014 - BŘEZEN 2014 ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014. Cílem rozvojového programu vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) nabízí základním školám: ikona článku

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“, která je určena dětem z přípravných tříd a 1. – 3. tříd základních škol. Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých a chutných potravin očima dětí. Soutěžící děti by ve svých dílech měli zachytit potraviny, které považují za prospěšné zdraví a které mají rádi a považují za chutné. Uzávěrka pro odeslání soutěžních prací je 15. května 2014.

ENGINEER, NOVÝ PROJEKT EVROPSKÉ KOMISE ikona článku

ENGINEER, nový projekt financovaný Evropskou komisí má za cíl představit oblast vědy a technologií více než 27 000 studentům a 1 000 učitelům z devíti evropských zemí a Izraele.

Cizí jazyky v projektech EU.

Článek se zabývá třemi projekty, které byly podpořeny z prostředků Evropské unie. Projekty se týkají především oblasti výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Po změnách v koncepci jazykového vzdělávání se téměř všichni žáci v průběhu základního vzdělávání setkávají se dvěma cizími jazyky. S tím souvisí i potřeba podpory rozvoje jejich jazykových a komunikativních dovedností s ohledem na nadání, motivaci, učebním styly a strategie. Cílem článku je představit některé z projektů, které mohou být zdrojem široké škály nápadů a aktivit vhodných pro výuku cizích jazyků na základní škole. V informaci o každém projektu je uveden odkaz a zájemci tak mohou získat podrobnosti včetně kontaktů na tvůrce projektů.

V PROJEKTU POSPOLU PROBÍHAJÍ ZDARMA VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGY I ZAMĚSTNAVATELE

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

MŠMT - PRIORITY PROGRAMŮ PRO ROK 2014 ikona článku

MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“ priority pro rok 2014.

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE INOVACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT zveřejňuje prezentace vystupujících na celostátní konferenci s mezinárodní účastí "Inovace předškolního vzdělávání", která se konala dne 18. října 2013.

MŠMT POŠLE DO ČESKÝCH ŠKOL DALŠÍCH 800 MILIONŮ KORUN Z EUROFONDŮ ikona článku

Praha, 17. 10. 2013 – Ministerstvo školství připravuje na počátek listopadu vyhlášení tří výzev za 830 milionů korun určených pro předškolní i školská zařízení. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

V říjnu 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem

Zapojte se do pilotáže v projektu Pospolu
Od října 2013 startuje v projektu Pospolu pilotáž spolupráce škol a firem v pěti partnerstvích, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení na výběr dalších 20 partnerství, pro které jsou k dispozici finance v objemu více než 33 mil. Kč bez DPH.

Informační den k programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu - 2. 5. 2013

Poslední opakování informační akce k výzkumnému programu Norských fondů - pozvánka na akci
Ve čtvrtek 2. května 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí informační akci k Programu Fond na podporu výzkumu poslední opakování „Informačního dne” věnující se tomuto programu z oblasti vědy a výzkumu v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem, jenž je financován z prostředků Norských fondů 2009-14.

Akademie středoevropských škol - ACES

Akademie středoevropských škol (Academy of Central European Schools - ACES) vyhlašuje každoročně výzvu k předložení projektů zaměřených na vytvoření sítě spolupracujících škol a podporu mezikulturního dialogu mladých lidí a učitelů v zemích střední Evropy. Program na podporu projektů škol - uzávěrka každoročně 30.4.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 9. 4. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GE - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 22. 5. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Zdroj a více informací: www.vyzkum.cz

2013 - Přehled zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD, Rady Evropy a dalších institucí v oblastech: Vzdělávání a odborné příprava, Výzkum, vývoj a vysoké školst

Brožura poskytuje souhrn kontaktů na jednotlivé zástupce České republiky ve výše zmíněných pracovních skupinách.

Výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku ikona článku

Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku.

zdroj a více info: http://www.esfcr.cz/vyzva-a4?lang=1&ref=m&source=email

Výzva pro školy k zapojení do prodlouženého pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu (smlouvy s rodiči) ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě rozhodnutí ministra školství výzvu k přihlášení základních škol do prodlouženého pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu (smlouvy rodičů se školou.

Poslední let Petra Ginze: program pro školy ikona článku

Program pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol spojený s promítáním filmu
Opona, o.p.s. připravila ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze program pro žáky základních škol spojený s promítáním filmu Poslední let Petra Ginze dokumentujícího příběh mimořádně umělecky nadaného chlapce česko-židovského původu, který zahynul v Osvětimi. Program nabízí učitelům příležitost spojit výuku historie s multikulturní výchovou v kontextu současné společnosti. Pořádá se za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhlášení II. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK - prioritní osa 1 - 2. GG ikona článku

Jihočeský kraj vyhlašuje v rámci 2. GG ve dnech 19. 11. 2012 - 7. 1. 2013 2. kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Informace k finančnímu vypořádání dotace MPSV za rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb

Na základě „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb" je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2011 nejpozději k 31. prosinci 2011. Informace týkající se finančního vypořádání dotace MPSV za rok 2011 včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na webu MPSV.

Výživa ve výchově zdraví

Výživa ve výchově zdraví
VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ - výukový program pro pedagogy 2. stupně ZŠ

Vážení uživatelé,

vítáme vás na webových stránkách, které nacházíte na nové adrese www.viscojis.cz/teens. Stránky byly vytvořeny na podporu nového výukového programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ.

zdroj a více info: http://www.viscojis.cz/teens/

Dokončovací práce projektu EU na ZŠ Malá Strana

Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana úspěšně naplnila cíle projektu
Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání, na který získala prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční podporu ve výši 4 204 360,75 Kč.

více informací v celém článku

SOŠ a SOU Hněvkovice na 15. ročníku Gastrofestu

SOŠ a SOU Hněvkovice na 15. ročníku GastrofestuJiž 15. ročník mezinárodního gastronomického festivalu Gastrofest se uskutečnil na českobudějovickém Výstavišti ve dnech 10. - 12. listopadu. V rámci festivalu proběhlo národní kolo prestižní kuchařské soutěže Bocuse d´Or, prezentace českých a moravských vinařů Gastrovinum, zápis do České knihy rekordů - třímetrový model čerchovské rozhledny z pravých chodských koláčů, soutěž o nejlepší cukrářský výrobek Budějovické mlsání nebo setkání zástupců zemí Visegrádské skupiny spojené s ukázkami jejich národních kuchyní.

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku


MAS Vltava, o.s.
Vás zve na
„Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku“
Kdy: 24. 11. 2011 v 17.00 hodin
Kde: náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou
zasedací místnost MěÚ Týn nad Vltavou
Program:
Představení stávajícího komunitního plánu 2010
Představení projektu KPSS na Vltavotýnsku 2011 - 2012
Analýza rezidenčních služeb pro seniory na Vltavotýnsku

Svou účast, prosím, potvrďte do 20. 11. 2011 na e-mail: mas.vltava@seznam.cz nebo na telefon 774 709 122


„Komposty naše výhoda“ ve středu 9.listopadu 2011 v Týně nad Vltavou

„Komposty naše výhoda“ ve středu 9.listopadu 2011 v Týně nad Vltavou

P O Z V Á N K A


Ministerstvo zemědělství ČR, Řídící orgán PRV, KAZV Jihočeský kraj v souladu
s Akčním plánem Celostátní sítě pro venkov na rok 2011 pro Jihočeský kraj a Biotechnologie, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„Komposty naše výhoda", ve středu 9.listopadu 2011
od 9:00 do 15:00 hodin
Vzdělávací a kulturní centrum Špejchar, Týn nad Vltavou


Seminář je určen:

Zemědělcům i nezemědělcům
Místním akčním skupinám
Obcím
Ekologickým organizacím
Dalším zájemcům

více v pozvánce v celém článku

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervou

MAS Vltava, o.s. se pustila do projektu s vervouProjekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služebMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje pro rok 2012 na rok 2012 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k přihlášení základní škol do pokusného ověřování IVýP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě rozhodnutí ministra školství výzvu k přihlášení dalších škol do pokusného ověřování Individuálního výchovného plánu (smlouvy rodičů se školami). Jde o novou formu spolupráce rodiny a školy a péče o žáky základních škol, kteří mají výchovné problémy.

Text výzvy: http://www.msmt.cz/file/17162

Zdroj info: www.msmt.cz

Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Minulý rok MAS Vltava, o.s. podávala žádost o dotaci na projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku" do Evropského sociálního fondu, a ta byla schválena k finanční podpoře ve výši přibližně 675 tis. Kč.

Pozvánka na seminář "Drátování"

Pozvánka na seminář "Drátování"

Národní informační den programu CENTRAL EUROPE

Národní informační den programu CENTRAL EUROPEPři příležitosti vyhlášení 4. výzvy programu CENTRAL EUROPE bude Ministerstvo pro místní rozvoj organizovat dne 20.6. 2011 v Praze Národní informační den programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE.
Seminář je určen všem zájemců o program CENTRAL EUROPE, kteří uvažují o předložení projektové žádosti v rámci 4. výzvy. V průběhu semináře budou představena specifika 4. výzvy, důležité informace o přípravě projektové žádosti, včetně rozpočtu projektu a financování. Zástupci CRR také poskytnou základní údaje o systému kontroly 1. stupně v České republice a o problematice veřejných zakázek. Součástí programu bude také uvedení statistiky předešlých výzev a přehled očekávaných událostí.

Zdroj a více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni-spoluprace/Novinky/Narodni-informacni-den-programu-CENTRAL-EUROPE-(1)

Seminář: Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

Seminář: Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelůÚřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 22. června 2011 odborný seminář v rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů. Seminář je určen především územním samosprávným celkům a úřadům samosprávných celků, jejich orgánům a jimi zřízeným nebo založeným organizacím a jejich zaměstnancům.

Projekt Vzdělávejte se pro růst!

Dne 31. května 2011 spouští MPSV projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ financovaný z OP LZZ. Zaměstnavatelé z vybraných ekonomických odvětví v něm mohou žádat o finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a zároveň o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.
Cílem je podpořit odvětví české ekonomiky, která mají potenciál růstu:
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod,
- pohostinství a gastronomie,
- terénní sociální služby,
- odpadového hospodářství.
Na realizaci projektu byla vyčleněna částka 850 milionů Kč.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách projektu (odkaz níže), případně na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práceČR.
Vzdělávejte se pro růst!
zdroj: www.esfcr.cz

Seminář pro žadatele OP VK.

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro předkladatele projektů do I. výzev 2. globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Pozvánka na seminář "Zpracování ovčí vlny"

Pozvánka na seminář "Zpracování ovčí vlny"

Nově zvoleným zastupitelům obcí pomůže seminář

Spolek pro obnovu venkova Jihočeské kraje ve spolupráci s Jihočeským krajem a Ministerstvem Vnitra ČR pořádá pro nově zvolené zastupitele obcí reprízu nejúspěšnějšího loňského semináře pro členy a funkcionáře obecních zastupitelstev. Seminář se uskuteční ve středu 1. prosince 2010 v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Začne v 9:30 hodin a je určen především pro starosty, místostarosty a tajemníky, zapisovatele, členy zastupitelstev obcí a kontrolních výborů.

Pobytové akce pro základní školy

Pobytové akce pro základní školyTým projektu EVVOLUCE zve na třídenní pobytové akce pro kolektivy základních škol. Místo konání: Dětská základna Vávrovka u Veselí n. Luž. Ubytování s veškerým zázemím pro pobyt skupiny dětí – 4 ložnice, programové místnosti. Pobyt včetně stravy.

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově začíná v pondělí 8. 11. 2010 a pokračuje až do pátku 12. listopadu. Připraveny jsou tři odborné semináře "Rybožraví predátoři II.", "Stromy a kácení - teorie a praxe" a seminář "Místní místním" a konference "Podzimní dny EVVO", které jsou určeny především pro pedagogické pracovníky a odehrají se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

Pozvánka - seminář PRO VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH

Seminář se uskuteční dne 13. 10. 2010 od 8:30 do 15:00
v kinosále Městského centra kultury a vzdělávání Sokolovna
Tyršova 424, 375 01 Týn nad Vltavou

Pozvánku s programem naleznete v příloze.

Komunitní plán sociálních služeb na Vltavotýnsku Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku

Dne 24. 5. 2012 schválilo zastupitelstvo města na svém V. zasedání Komunitní plán sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 - 2016