Aktuálně z lidských zdrojů

Informace k finančnímu vypořádání dotace MPSV za rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb

Na základě „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb" je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2011 nejpozději k 31. prosinci 2011. Informace týkající se finančního vypořádání dotace MPSV za rok 2011 včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na webu MPSV.

 

1. V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

  • příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2012 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. (vzorový tiskopis je přiložen k aktualitě),
  • k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou vratku dotace, nejpozději do 5. 2. 2012. 

    Komentář dle písm. b) obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek (vzor komentáře je přiložen k aktualitě).

Tištěnou verzi finančního vypořádání zasílejte k rukám Mgr. Zumrové nebo Ing. Lomského na adresu:

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Případnou vratku dotace za rok 2011 zasílejte na bankovní účet kraje č. 170320242/0300
Variabilní symbol: 640213305.
Specifický symbol: uvádějte reg. číslo sociální služby (reg. číslo soc. služby naleznete v rozhodnutí MPSV o přidělení dotace, resp. v příloze - rozpis poskytnuté dotace)

Ke každé vratce zašlete emailem avízo, které bude obsahovat:
- Název a sídlo organizace (poskytovatele sociální služby),
- IČ poskytovatele soc. služby,
- reg. číslo sociální služby,
- název sociální služby
- a částku vratky.

Avízo o případné vratce zasílejte na emailové adresy:
dvorakova@kraj-jihocesky.cz
binovcova@kraj-jihocesky.cz
kopie: hovorkovam@kraj-jihocesky.cz

Příloha ke stažení (.zip - 26.75 KB)

zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=3401