Aktuálně z lidských zdrojů

MŠMT POŠLE DO ČESKÝCH ŠKOL DALŠÍCH 800 MILIONŮ KORUN Z EUROFONDŮ

ikona článku

Praha, 17. 10. 2013 – Ministerstvo školství připravuje na počátek listopadu vyhlášení tří výzev za 830 milionů korun určených pro předškolní i školská zařízení. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

První výzva je zaměřena především na učitele mateřských škol. Objemem finančních prostředků je nejzásadnější –pro pedagogy mateřinek je připraveno 500 milionů korun. Podpora bude směřovat např. do přípravy učitelů mateřských škol jako budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále na profesní rozvoj učitelů mateřinek v oblasti polytechnického vzdělávání nebo na jejich osobnostní rozvoj prostřednictvím domácích i zahraničních stáží.

Tato cílová skupina nebyla v současném programovém období dostatečně podpořena. Výzva reaguje na požadavky tohoto stupně vzdělávání v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání,“ vysvětlil ministr školství Dalibor Štys.

Druhá výzva je určena na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (nejedná se pouze o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Výzva se rovněž zaměří na výměnu zkušeností mezi školami a na zintenzivnění spolupráce se zřizovateli škol. Ti budou moci pro vytvořenou síť škol vybrat témata, která vyhodnotí jako vhodná k podpoře a která jsou specifická pro danou lokalitu (např. zlepšování školního klimatu, podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti apod.). Příjemci mohou při návrhu témat vycházet například ze zjištěných slabých míst z výsledků testování 5. a 9. tříd.

Jednou z podporovaných aktivit této výzvy je i rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou školy nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání,“ upřesnil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů. Na tuto výzvu MŠMT vyčlenilo sumu 200 milionů korun.

Třetí výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Výzva bude také cílena na podporu těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě – tzn., zlepšují organizační formu výuky a vyučovací metody podporou rovného přístupu ke vzdělávání.

V tomto případě se jedná především o rozvoj poradenství a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vysvětlil náměstek Zaorálek. Celkový objem peněz v této výzvě činí 131 milionů korun.

Vyhlášení těchto tří výzev je plánováno na počátek listopadu 2013 s tím, že realizace projektů by mohla začít ve druhém čtvrtletí roku 2014. Projekty lze předkládat do 3. 1. 2014 s nejzazším termínem ukončení dne 30. 6. 2015.

 

Zdroj a více info: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/msmt-posle-do-ceskych-skol-dalsich-800-milionu-korun-z?lang=1&ref=m&source=email