Aktuálně z lidských zdrojů

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

ikona článku

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

Program prioritně podpoří organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., kteří budou zajišťovat zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času. Dotační program umožní podporovat projekty subjektům, které mohou významným způsobem podpořit nadané žáky.

Žadatelé budou své projekty podávat v elektronickém systému ISPROM. Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jenom vyhotovení zaslat či doručit na adresu Národního institutu pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1.

Otevření elektronického systému ISPROM pro vkládání žádostí předpokládáme v polovině listopadu 2015.

Alokace na rok 2016 je 10 mil. Kč a uzávěrka pro posílání žádostí je 15. 12. 2015.

Plný text vyhlášení dotačního programu naleznete zde:

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků 2016.docx

zdroj info: http://www.msmt.cz/mladez/novy-dotacni-program-na-podporu-nadanych-zaku-zakladnich-a?source=rss