Aktuálně z lidských zdrojů

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služebMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje pro rok 2012 na rok 2012 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101 a § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností).

Dotaci pro rok 2012 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb(registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouzena úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2012

Pro rok 2012 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci těchto programů podpory:

Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).

Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

K obsahu jednotlivých programů podpory viz část III metodiky.

Sociální služby poskytované v místě (tj. působnost sociální služby je v rámci obce/města a jejího/jeho okolí, regionu, kraje) organizací s celostátní či nadregionální působností, která metodicky a organizačně řídí tyto služby, spadají pod program podpory A.

Pro rok 2012 jsou do programu podpory B zařazeny žádosti o dotaci na tyto druhy sociálních služeb:

  • sociální služby (zejména odlehčovací služby a odborné sociální poradenství), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru (hospic),
  • terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

Podpora nových sociálních služeb

Nově vzniklé sociální služby, tj. sociální služby, které budou poskytovány od konce 4. čtvrtletí 2011, budou v roce 2012 podpořeny v rámci dotačního řízení pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na daném území (kraj, obec).

Podpora těchto služeb závisí taktéž na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2012 určených na podporu sociálních služeb.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2012 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (sociální služba dle § 52 zákona o sociálních službách). Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Informace o aplikaci OKslužby – poskytovatel (technické podmínky aplikace, podmínky přístupu uživatelů k aplikaci a postup pro zavedení uživatelského jména a hesla, provoz aplikace a školení k aplikaci) jsou uvedeny na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt. Na těchto stránkách je zveřejněn i návod pro používání internetové aplikace OKslužby – poskytovatel a vyplnění žádosti.

Zdroj a více info: http://www.mpsv.cz/cs/11279