Aktuálně z lidských zdrojů

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA ROK 2014 ZVÝŠENÍ PLATŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2014

ikona článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.

1.      Základní vymezení a cíle programu

Rozvojový program zvyšuje rozpočtové zdroje jednotlivých krajů (dále jen „příjemce dotace“) tak, aby krajské úřady mohly:

1.1. zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen „právnické osoby“) na rok 2014 objektivní vlivy nového školního roku 2014/2015 

1.2. umožnit ředitelům uvedených právnických osob lépe ocenit pedagogické pracovníky.

Finanční prostředky z uvedeného rozvojového programu jsou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.

1.3. Finanční prostředky obdrží příjemce dotace na přepočtený počet pedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané právnickými osobami ve statistickém výkazu P1-04 za 1. čtvrtletí roku 2014 v oddílu III., řádku 0302. Jedná se o průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků RgŠ odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákoníku práce. Výše dotace odpovídá násobku počtu průměrných přepočtených pracovníků vykázaných v oddíle III., řádku 0302, výkazu P1-04 za 1. čtvrtletí roku 2014 a částky maximálně do výše 2 020 Kč. Výsledná částka bude rozdělena na platy a související zákonné odvody.

1.4. Závazná pravidla pro přidělení finančních prostředků rozvojového programu právnickým osobám stanoví krajský úřad tak, aby byla shodným způsobem uplatnitelná bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. Finanční prostředky tohoto rozvojového programu mohou být použity pouze na:

1.4.1    zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků

1.4.2    zvýšenou potřebu finančních prostředků na zajištění činnosti asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, individuálně integrované v běžných školách ve školním roce 2014/2015

1.4.3    zvýšenou potřebu finančních prostředků na platy pedagogů v souvislosti s růstem výkonů ve školním roce 2014/2015

Použití finančních prostředků dle bodů 1.4.1 až 1.4.3 lze aplikovat kumulativně
i alternativně.

1.5. Návrh závazných pravidel pro přidělení finančních prostředků rozvojového programu dle bodu 1.4 zašle krajský úřad do 30 dnů od vyhlášení tohoto rozvojového programu MŠMT ke schválení. MŠMT se do 5 pracovních dnů k návrhu vyjádří, popřípadě vyzve krajský úřad k přepracování návrhu. Po schválení návrhu MŠMT krajský úřad závazná pravidla bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2.      Poskytování finančních prostředků

Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, formou dotace na rok 2014 na zvláštní účet kraje.

Krajské úřady poskytují finanční prostředky právnickým osobám v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace a závaznými pravidly schválenými MŠMT podle bodu 1.5.

3.      Ekonomické zabezpečení programu

Příjemci dotace o poskytnutí finančních prostředků tohoto rozvojového programu žádost nepodávají. Budou jim poskytnuty v souladu s bodem 1. tohoto vyhlášení.

Rozvojový program bude v roce 2014 zajištěn finančními prostředky  maximálně do výše 300 mil. Kč, a to podle volných disponibilních zdrojů roku 2014. 

4.      Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem33051 v rámci vypořádání celkově přidělených prostředků roku 2014, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

5.      Na dotaci není právní nárok

6.      Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT.

 

V Praze dne 5. září 2014

                                                                                Mgr. Jaroslav Fidrmuc

                                                                       náměstek ministra pro vzdělávání

Vyhlaseni_RP_Zvyseni_platu_pedagogickych_pracovniku_RgS_v_roce_2014.pdf Vyhlaseni_RP_Zvyseni_platu_pedagogickych_pracovniku_RgS_v_roce_2014.pdf (233,00 KB)

zdroj info: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-msmt-na-rok-2014-zvyseni?lang=1&ref=m&source=email