Aktuálně z lidských zdrojů

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ČESKO-NORSKÉMU VÝZKUMNÉMU PROGRAMU

Česko-norský výzkumný program vychází z programové oblasti „Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji“ a jeho celková alokace činí 14 705 882 €, přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % je program podporován z prostředků rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Relevance programu, jeho motivace a cíle

Základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je neoddělitelnou součástí rozvoje každé společnosti a patří mezi nejdůležitější hybné faktory udržitelného rozvoje, ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. Investice do vědy a výzkumu v České republice jsou navzdory mírnému růstu stále pod průměrem Evropské unie. V roce 2010 činily veřejné investice do výzkumu a vývoje 0,63 % HDP a byly jedny z nejnižších v celé EU.

Program významnou měrou přispívá k rozvoji a podpoře vědy a výzkumu prostřednictvím spolupráce mezi českými a norskými institucemi ve vybraných oblastech a finančně podporuje tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Program je plně ve shodě s aktuálními strategiemi EU, jako je EUROPE 2020 a nově připravovaný program výzkumu a vývoje HORIZON 2020. Realizace programu zvýší mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a přispěje k naplnění cílů Evropského výzkumného prostoru.

Podporované oblasti programu

norwaygrants.jpg

Prioritními oblastmi mezinárodní bilaterální spolupráce jsou:

1. sociální a humanitní vědy

2. zdraví

3. životní prostředí

Komu je program určen

Cílovou skupinou jsou výzkumné organizace definované Rámcem společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací a malé a střední podniky spolupracující s výzkumnou organizací, podle definice tamtéž. Příjemcem podpory bude český subjekt, každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany na principu rovného partnerství.

Financování programu/projektů

Celkový rozpočet na projekty ve všech tematických oblastech představuje 13 088 235 €. Minimálně 20 % z rozpočtu je určeno na podporu projektů z  oblasti sociálních a humanitních věd.

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech.

Trvání programu/doba řešení projektů

Náklady programu jsou uznatelné do 30. dubna 2017, v jeho rámci se  předpokládá  podpora projektů s délkou trvání 36 měsíců.

Výstupy programu

Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, dále posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení PhD studentů. Očekává se také významné zastoupení vědeckých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů. 

Aktuální informace k Norským fondům také naleznete ZDE.

Zprostředkovatel programu

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor výzkumu a vývoje, oddělení mezinárodní spolupráce. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou výzkumnou radou. 

Zdroj info:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakladni-informace-k-programu-cz09-fond-na-podporu-vyzkumu?lang=1&ref=m&source=email

Kontakt na zprostředkovatele programu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1
Odbor výzkumu a vývoje
Oddělení mezinárodní spolupráce - 311
RNDr. Jana Bystřická:       jana.bystricka@msmt.cz
Ing. Irena Štěpánová, Ph.D. irena.stepanova@msmt.cz
Mgr. Štěpán Obrtlík:        stepan.obrtlik@msmt.cz