O lidských zdrojích
Podporujeme rozvoj lidských zdrojů

Dostatečná vzdělanost obyvatelstva je základním potenciálem pro rozvoj mikroregionu. Dostupnost kvalitního vzdělání všech stupňů a jeho návaznost na možnosti pracovního uplatnění je limitujícím faktorem ovlivňujícím míru odlivu obyvatel z venkova do velkých měst a příměstských lokalit. Stále rostoucí požadavky na odborné znalosti a dovednosti i potřeby aktivního životního stylu vyžadují funkční systém vzdělávání všech věkových kategorií obyvatelstva.

Opatření 2.1: Rozvoj sociálních služeb

Pro lepší poskytování sociálních služeb je třeba zjistit podrobnou situaci v sociální sféře na mikroregionální úrovni. Nutnost studií vyplývá z nedostatku sociálních zařízení a stále se zvyšující náročnosti na poskytování sociálních služeb a odlišnosti konkrétních potřeb občanů.

Opatření 2.2: Pracovní příležitosti, zvyšování zaměstnanosti

Podpora vzniku pracovních míst i pro znevýhodněné skupiny obyvatel (lidé se zdravotním, mentálním, kombinovaným nebo sociální postižením) má vliv na trvalé osidlování mikroregionu. Začleňování znevýhodněných skupin do pracovního procesu pozitivně působí na jejich resocializaci do společnosti. Vzhledem k jejich pracovnímu omezení je třeba podporovat zakládání speciálních pracovišť.

Opatření 2.4: Budování infrastruktury pro zabezpečení sociální, zdravotní péče a vzdělávání

Pro zajištění kvalitní sociální a zdravotní péče a vzdělávání, fungování a rozvoj, je nutné podporovat kvalitní materiální zázemí a zařízení.