POVODNĚ 2013

MAS Vltava nabízí postiženým obcím Vltavotýnska informační a administrativní pomoc při řešení následků povodní z května a června 2013.

V souvislosti s loňskými povodněmi si Vás dovolujeme informovat, že jsme pomohli v informovanosti obcí a společně se nám v rámci povodňových dotací 2013 podařilo získat dotace např. na vysoušeče.
MAS Vltava
 
 
Vážení přátelé, 
na těchto stránkách pro vás shromažďujeme informace v souvislosti s řešením ničivých povodní z května a června tohoto roku. Na stránkách budeme shromažďovat zejména možnosti dotací, zároveň nabízíme bezplatnou pomoc při zpracování žádostí o dotace.
MAS Vltava

MAS Vltava, o.s.

Jiráskova 84, 375 01  Týn nad Vltavou, T: 380 421 377, E: mas.vltava@seznam.cz

 

SOUVISEJICÍ INFORMACE K POVODNÍM

Základní kontakty při povodních - http://www.mmr.cz/getmedia/fe6194ec-a0ae-4061-bdf4-ae36eedc793a/povodne-web-kontakty.pdf

Jak na veřejné zakázky při povodních - http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Jak-na-verejne-zakazky-pri-povodnich

Jihočeský kraj - informace k povodnímhttp://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1843&par[lang]=CS

Jak se vypořádat s povodníhttp://www.mpsv.cz/files/clanky/15424/povodne_A5.pdf

Povodně 2013 Praktické rady občanům - http://www.mpsv.cz/files/clanky/15427/publikace_povodne_2013_def_v2.pdf

Aktuální doporučení - PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PŘI ZÁPLAVÁCH - http://www.mzcr.cz/dokumenty/aktualni-doporuceni-pravidla-zakladni-hygieny-pri-zaplavach_7901_1.html

Povodňová pomochttp://www.povodnovapomoc.cz/

 
INFORMACE JIHOČESKÉHO KRAJE
 
POVODNĚ 2013 - INFORMACE PRO STAROSTY 

Informace k řešení finančních požadavků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) vzniklých zřizovateli JSDHO (zřizovatel) v době povodní 2013

Pro řešení těchto požadavků chceme zdůraznit postup zřizovatele ve dvou nejčastějších případech, kterými jsou zásahy JSDHO na území zřizovatele a zásahy JSDHO mimo území zřizovatele, kam byla jednotka PO vyslána operačním střediskem HZS Jihočeského kraje.

Postup zřizovatele v případě nárokování finančních požadavků při zásazích JSDHO na území zřizovatele je takový, že požadavky na náhrady uvedené v bodě 1. uvedené přílohy uplatní žadatel přímo na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Požadavky na pohonné hmoty (dále jen PHM) vydává HZS Jihočeského kraje přímo ze zásob Správy státních hmotných rezerv a to v rámci platnosti vyhlášeného krizového stavu.

Postup zřizovatele v případě nárokování finančních požadavků při zásazích JSDHO mimo území zřizovatele je takový, že požadavky na náhrady uvedené v bodě 2. uvedené přílohy uplatní žadatel prostřednictvím HZS JčK u Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tyto náhrady na zásah jednotek mimo území obce bude Krajský úřad Jihočeského kraje přidělovat standardním způsobem přidělování dotace na provoz JSDHO s podmínkou, že požadavek musí zřizovatel předat v termínu do 31. července 2013. Požadavky na pohonné hmoty spotřebované při povodních 2013 vydává HZS Jihočeského kraje přímo ze zásob Správy státních hmotných rezerv a to v rámci platnosti vyhlášeného krizového stavu. Proto u nárokování PHM upozorňujeme, že takto přímo odebrané množství PHM nelze již dále zahrnout do finančních požadavků nárokovaných v dotačním systému Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Efektivní přerozdělení státní dotace jednotlivým postiženým obcím

Pro efektivní přerozdělení státní dotace jednotlivým postiženým obcím (minimalizace vratek přidělených finančních prostředků) nelze vyjít z dosud zaslaných odhadů výše prvotních nákladů - stále jsou ze strany obcí doplňovány či měněny, zahrnuty jsou zde i náklady na obnovu území obcí. Žádáme o zaslání písemné žádosti se specifikací a sumarizací co nejpřesnějších skutečných, nebo na základě objednávky odhadovaných, prvotních neodkladných nákladů s uvedením důvodu nezbytnosti jejich vynaložení pro záchranné a likvidační práce a provedení opatření při řešení krizové situace. Pro specifikaci a sumarizaci nákladů je přiložena Žádost vč. přiložené tabulky k vyplnění. Doporučujeme, využít podklady uveřejňované na internetových stránkách Jihočeského kraje v rubrice POVODNĚ 2013. Kontaktní osobou je Ing. Jiří Holub, 386 720 279, případně se můžete otočit na mně.

Upozorňujeme, že uznatelnost Vámi uplatňovaných prvotních nákladů bude při následném vyúčtování státní dotace posuzovaná dle pravidel určených přílohou usnesení vlády č. 848 ze dne 21. 11. 2012. K tomu bude nutné doložit i základní náležitosti dokladující oprávněnost a nezbytnost výdajů - zejména kopie objednávek, faktur, nařízení oprávněných osob k provedení nákupů, činností nebo služeb zapsaných v povodňové knize, případně jiném dokumentu (např. deníku) k řešení krizové situace, fotodokumentace poškození nebo jiných skutečností dokumentující nezbytnost prvotních nákladů apod.

Rozdělení finančních prostředků obcím bude projednáno v zastupitelstvu kraje dne 27.6.2013 v souladu s obecně závaznými předpisy. Přitom může dojít k částečnému snížení Vámi požadovaných finančních prostředků, a to v závislosti na výši poskytnuté státní dotace ze státního rozpočtu 2013. Skutečnou částku přidělených finančních prostředků s termíny vyúčtování a podklady, které budete zasílat pro vyúčtování obdržíte následně v dotačním dopise.

Z důvodu zpracování materiálu do zastupitelstva kraje Vaše podklady v elektronické podobě je potřeba zaslat nejpozději do 20. 6. 2013, elektronická adresa pro podání žádosti - krizovy.stab@kraj-jihocesky.cz, v listinné podobě na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář hejtmana - POVODNĚ 2013, ulice U Zimního stadionu č. 1952/2, PSČ 370 76.

V rámci resortu dopravy je podpora odstranění následků povodní 2013 na obecním majetku (místních komunikacích a příslušenství) ze strany MD, které vydalo k zajištění urychleného poskytnutí potřebné pomoci metodický pokyn dne 7. června 2013, který obsahuje základní informace, které budou obce potřebovat k vyřízení žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Bližší info lze získat na web stránce - http://www.mdcr.cz/cs/POVODNĚ+2013/ upozorňujeme na termín podání 14.6.2013!!! Tyto náklady nezahrnujte do prvotních nákladů.

Monitoring a postřik proti komárům

Pokyn pro starosty obcí k problematice oblastí se zvýšeným výskytem komárů:
V současné době KHS JčK monitoruje výskyt komárů - viz příloha. Požadavky na monitoring v k ošetření ploch se zvýšeným výskytem larev komárů předávejte cestou příslušné obce s rozšířenou působností (ORP), které tyto údaje dále postoupí za celé své území na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje (na e-mail: khscb@khscb.cz). 

Podklady k financování prvotních nákladů

V souvislosti s přípravou podkladů k financování a žádosti o uvolnění finančních prostředků na Ministerstvo financí na pokrytí prvotních nákladů za záchranné a likvidační práce a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodně na obecním majetku nebo v souvislosti se zajištěním „života" obce žádáme o provedení odhadu těchto nákladů a to následujícím způsobem s ohledem na možnosti a situaci v obci

a) Vyplněním soupisu nákladů (skutečných/odhadovaných) do přiložené tabulky s celkovým odhadem (pokud se domníváte, že ne všechny náklady znáte, uveďte hrubý odhad těchto nákladů do části „ostatní")
b) Pokud vám situace v obci neumožňuje zpracovat rozpis prvotních nákladů, uveďte Váš odhad v části „ostatní"

Odhady prvotních nákladů zašlete co nejdříve cestou příslušného krizového štábu ORP do dnešních 22 hodin nejpozději zítra tj. 7.6. do 10:00 hodin.
KŠ ORP náklady budou sumarizovat za správní obvod ORP a následně zašlou na KŠ kraje ucelený přehled.

Dle usnesení vlády č. 848 zde dne 21. listopadu 2012 se jedná např. o tyto náklady: desinfekční prostředky, nákup pracovních a hygienických potřeb, ochranné prostředky, odstranění náplav,vyvrácených nebo poškozených dřevin, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, stavební sutě či zbytků zničených objektů, odčerpávání vody ze sklepů a skladů, vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, provizorní přechody, odvozy naplavenin, nouzové ubytování a stravování - viz příloha

Současně upozorňujeme na nutnost ukládat účetní doklady, které budou následně výchozími pro zpětné proplacení nákladů Ministerstvem financí. 

Zdroj a více informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1843&par[lang]=CS 
 
VYHLAŠOVANÉ DOTACE

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v souvislosti s náhradou škod při povodních 2013

30.09.2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách.

V rámci vyhlášené výzvy mohou potenciální žadatelé o podporu z Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách ve dnech 1. října až 1. listopadu 2013 předkládat formuláře Oznámení škod, kde uvedou vyčíslení a typ škod, které zaznamenali v důsledku povodní a přívalových dešťů v roce 2013. Formuláře je možné předložit, jak prostřednictvím datové schránky, tak v listinné podobě na Státním fondu životního prostředí České republiky.

Žadatelé budou následně kontaktováni za účelem doplnění potřebné dokumentace pro další administraci žádostí a rozhodnutí o udělení či neudělení dotace na náhradu škod. Vyplnění formuláře je tedy prvním a nezbytným krokem v procesu specifikace povodňových škod a jejich kompenzace postiženým subjektům, mezi které spadají jak fyzické tak právnické osoby, ať už podnikající nebo nepodnikající, tak i resortní organizace Ministerstva životního prostředí.

Finanční prostředky budou poskytovány úspěšným žadatelům na náhradu škod zaznamenaných v resortu Ministerstva životního prostředí, tzn. na aktivity související s rekonstrukcí a opravou čistíren odpadních vod, dekontaminací půdy, dekontaminací zdrojů povrchových a podzemních vod, obnovou migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny, obnovou přirozené funkce vodních toků, náhradou ostatních škod na majetku státu ve správě MŽP a případně jiných škod v působnosti resortu MŽP prokazatelně vzniklých při záplavách a povodních 2013.

 

 

Více info na https://www.sfzp.cz/clanek/193/2126/ministerstvo-zivotniho-prostredi-vyhlasuje-vyzvu-v-souvislosti-s-nahradou-skod-pri-povodnich-2013/

 
 
 
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Název programu Výměna kotlů
Termín příjmu žádosti 10. červen - 30. srpna 2013
Oprávnění žadatelé
územní samosprávné celky, fyzické osoby 
Výše podpory
Obce dle instalovaného výkonu kotle (17 500 Kč/ 1 kWt)
Fyzické osoby podle druhu paliva a emisní třídy (od 18 000 Kč u plynového kotle až 72 000 Kč u kotle na tuhá paliva dosahujícího čtvrté emisní třídy, plus podpora na instalaci 10 000 Kč)
povinné označení kotle na 
obálce žádosti (uvést typ kotle)

A - kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva - výše podpory na kotel 48 000 Kč, výše podpory na montáž 10 000 Kč

B - kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva - výše podpory na kotel 72 000 Kč, výše podpory na montáž 10 000 Kč

C - zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší - výše podpory na kotel 66 000 Kč, výše podpory na montáž 10 000 Kč

D - plynový atmosferický kotel na zemní plyn - výše podpory na kotel 18 000 Kč, výše podpory na montáž 10 000 Kč

E - plynový kondenzační kotel na zemní plyn - výše podpory na kotel 24 000 Kč, výše podpory na montáž 10 000 Kč

Způsob podávání žádostí
Územní samosprávné celky datovou schránkou favab6q
Fyzické osoby emailem povodne2013.kotle@sfzp.cz
 
krajská pracoviště SFŽP
Zdroj info https://www.sfzp.cz/clanek/686/2055/100-milionu-pro-oblasti-postizene-povodni/

 

Vyhlašovatel  Ministerstvo životního prostředí ČR
Název programu Rychlá pomoc
Termín příjmu žádostí 10. červen - 30. srpna 2013
Oprávnění žadatelé
Příjemcem dotace jsou obce zasažené povodněmi v roce 2013
Výše podpory
Maximální výše dotace je 200 000 Kč na obec. 
Obce dostanou mimořádně 100% zálohu.
Podporované aktivity
1. Podpora na vysoušeče - max. 10 000 Kč / 1ks
2. Čistící stroje Wap - max. 10 000 Kč / 1ks
3. Pytle na odpad, kbelíky a nářadí – lopaty, hrábě, krumpáče, kolečka, sekery apod. - max. 30 000 Kč na žadatele
Způsob podávání žádostí
datovou schránkou favab6q
 
písemně Žádost o podporu – povodně 2013
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor národních programů a ŠF
Olbrachtova 2006/1
140 00 Praha 4
Zdroj info https://www.sfzp.cz/clanek/686/2056/rychla-pomoc---dalsich-30-milionu-korun-na-likvidaci-nasledku-povodni/

 

Vyhlašovatel  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název programu Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2013
Termín příjmu žádostí

Dotace se poskytuje na základě žádosti podané na Ministerstvo pro místní rozvoj po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí. 

MINISTR LUKL ROZHODL O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30.09.2013: Rozhodnutím ministra č. 120/2013 byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 v dotačním titulu č. 2 do 31. října 2013. V návaznosti na dokumentaci programu 117D91 a zásady podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“ čj. 27142/2013-52 schválené Rozhodnutím ministra č. 103/2013 ze dne 27. srpna 2013, vyhlásil ministr pro místní rozvoj Lukl prodloužení termínu příjmu žádostí ve výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 vydané pod  č.j. 25695/2013-52 ze dne 8. srpna 2013 v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v rámci dotačního titulu č. 2 do dne 31. října 2013.

.
Oprávnění žadatelé Příjemcem dotace může být pouze obec nebo kraj z postižených území
Výše podpory Podpora se poskytuje formou dotace až do výše 90% celkových uznatelných nákladů akce v případě obcí a až 50 % u krajů.
Podporované aktivity Dotace jsou určeny především na obnovu komunikací, mostů, veřejného osvětlení, veřejných prostranství, budov, vodohospodářských staveb a dalších zařízení.
Způsob podávání žádostí Bude upřesněno
Zdroj info http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Po-povodnove-programy-MMR-CR

 

Vyhlašovatel  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název programu

Program Podpora bydlení při živelní pohromě

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

Termín příjmu žádostí od 17.6.2013 a konec individuálně dle daného dotačního titulu
Popis programu
Dotační titul č. 1 Dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt v důsledku povodní.
Jedná se o investiční podporu na nákup a instalaci ubytovacích jednotek s minimálním standardem (WC, rozvody elektřiny a vody). 
90% ceny ubytovací jednotky,max. 200 000 Kč
žadatelem obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo 3. stupeň povodňové aktivity; obec, která nebyla postižena živelní pohromou, ale která poskytne dočasné ubytování při živelní pohromě.

Lhůta běží od 17. června 2013 a končí 2 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

 
Dotační titul č. 2 Dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby, 
části stavby nebo suti po stavbě, zničené v důsledku povodně. Dotace se poskytuje v plné výši úhrady nákladů, musí však být provedeno max. za cenu v místě odvyklém a čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení, kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti.
Do výše nákladů odstranění nenávratně poškozené stavby (maximálně za cenu v místě a čase obvyklou).
Žadatelem obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo 3. stupeň povodňové aktivity.

Lhůta pro doručení žádostí od 17.6.2013 končí 2 roky po ukončení krizového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

 
Dotační titul č. 3 Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby, jejichž byt byl poškozen v důsledku povodně.
Jedná se o neinvestiční podporu na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného povodní. Ve schválené dokumentaci je stanoven příspěvek ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.
30 000 Kč/poškozený byt
Žadatelem obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo 3. stupeň povodňové aktivity. Obec dále dotaci poskytuje občanům formou příspěvku, na základě jejich žádosti.

Lhůta pro doručení žádostí od 17. června 2013 a končí 4 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Způsob podávání žádostí

Podepsaný formulář žádosti včetně příloh doručí obec v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor politiky bydlení

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Zdroj info http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome

 

 

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název programu
Program Podpora bydlení při živelní pohromě

117D0260 Podpora bydlení 2013 - 3. stupeň povodňové aktivity

Termín příjmu žádostí od 17.6.2013 a konec individuálně dle daného dotačního titulu
Popis programu

Dotační titul č. 1 Náhradní ubytování

Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací jednotky, která bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytování při povodni (dále jen „dočasné ubytování při povodni“) osobám, které v důsledku povodně trvale nebo dočasně přišly o bydlení.

Výše dotace činí 90 % ceny ubytovací jednotky, max. však 200 000 Kč na jednu ubytovací jednotku.

Žadatelem a) obec, na jejímž území došlo k povodni, při níž byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity; b) obec, která nebyla postižena povodní, ale která poskytne dočasné ubytování při povodni.
Lhůta běží od 17. června 2013 a končí 2 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Dotační titul č. 2 – Odstranění stavby

Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb v důsledku povodně. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé

Příjemcem dotace je obec, na jejímž území došlo k povodni, v při níž byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Lhůta pro doručení žádostí od 17.6.2013 končí 2 roky po ukončení krizového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného povodní, v jejímž důsledku byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

Příjemcem dotace je obec, na jejímž území došlo k povodni, v jejímž důsledku byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Lhůta pro doručení žádostí od 17. června 2013 a končí 4 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Způsob podávání žádostí

Podepsaný formulář žádosti včetně příloh doručí obec v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor politiky bydlení

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Zdroj info http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome

 

Vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Název programu
117D516 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany 
postižené živelní pohromou
Termín vyhlášení Výzva k předkládání žádostí bude vydána ministrem pro místní rozvoj po schválení Strategie obnovy území vládou ČR, ve které budou současně vyčleněny finanční prostředky pro výše uvedený program.
Popis programu
Investiční dotace obcím na pořízení nového nájemního bydlení, náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi 
zničen anebo v rámci záchranných prací odstraněn.
 
1 000 000 Kč/ na výstavbu 1 bytu. – která je zkolaudována do 6 měsíců od data vyhlášení krizového stavu nebo 3. stupně povodňového nebezpečí
 
600 000 Kč / na výstavbu 1 bytu v případě, že byla zkolaudována po 6 měsících
 
V případě nutnosti vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu se dotace zvyšuje o 150 000 Kč na 1 byt
 
Obec, která byla postižena povodněmi, nebo obec, která nebyla postižena 
povodněmi a nabídne poskytnutí nájemního bydlení osobám z obcí postižených 
povodněmi
Způsob podávání Bude upřesněno
Zdroj info http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Po-povodnove-programy-MMR-CR

 

Vyhlašovatel/poskytovatel Státní fond rozvoje bydlení
Termín podávání Nyní vyhlášeno
obecný popis programu Zvýhodněné úvěry
Popis programu
Nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
Úvěry obcím

Poskytování podpory upravuje Nařízení vlády 396/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů (v platnosti od 9. listopadu 2001). Novelou nařízení vlády se umožňuje obcím, jejichž bytový fond byl postižen povodní, požádat o tuto formu podpory.

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru.

Úvěr ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je poskytován smlouvou. Úroková sazba je 1 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max 10 let. Obec je povinna min. 20% jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení a postižených povodněmi.

Obec musí mít zřízen peněžní – úvěrový fond a schválená pravidla pro použití prostředků tohoto fondu.

Anna Červenková, cervenkova.anna@remove-this.sfrb.cz, tel.: 221 771 629 
RNDr. Irena Votrubová, votrubova.irena@remove-this.sfrb.cz, tel.: 221 771 619 
 
Nařízení vládyč. 28/2006 Sb.

Úvěr na opravy

Je určen fyzickým osobám, jejichž nemovitost byla postižena povodní.

Prostředky úvěru lze použít výhradně ke krytí nákladů spojených s opravami bytů a rodinných domů, které byly postiženy povodní.

Úvěr je poskytován až do výše 150 000 Kč, je úročen 2 % úrokovou sazbou ročně. Tato sazba je platná po celou dobu splatnosti, tj. po dobu 10 let. Měsíční anuitní splátka při splatnosti 10 let činí 1380 Kč.

Další informace k programu:

Ing. Zdeňka Gregorová, gregorova.zdenka@remove-this.sfrb.cz, tel.: 221 771 630 
Martina Ailová, ailova.martina@remove-this.sfrb.cz, tel.: 585 206 130 

 
Nařízení vlády č. 396/2002 Sb.
Úvěr na pořízení bydlení

Program úvěrů na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu pro fyzické osoby, které byly postiženy povodněmi.

Podmínky úvěru

maximální výše úvěru je 850 000 Kč

úroková sazba 2 % ročně po celou dobu splácení

splatnost 20 let

zajištění ručitelem nebo exekutorským zápisem a následně i zástavním právem k nemovitosti

Další informace k programu:

Ing. Zdeňka Gregorová, gregorova.zdenka@remove-this.sfrb.cz, tel.: 221 771 630 
Martina Ailová, ailova.martina@remove-this.sfrb.cz, tel.: 585 206 130 

Způsob podávání Žádosti doložené požadovanými přílohami jsou přijímány na obou pracovištích SFRB.
Zdroj info http://www.sfrb.cz/programy/povodnove-programy.html

 

Vyhlašovatel/poskytovatel
Krajský úřad - MMR refunduje kraji vyplacené prostředky
Obecný popis Příspěvek
Termín vyhlášení Výzva k předkládání žádostí bude vydána ministrem pro místní rozvoj po schválení Strategie obnovy území vládou ČR, ve které budou současně vyčleněny finanční prostředky pro výše uvedený program.
Popis programu
Nařízení vlády č. 394/2002 Sb.
Finanční příspěvek osobám, které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek a jejich nemovitost byla nenávratně zničena anebo na ní byl vydán demoliční výměr.
150 000 Kč na zaniklou bytovou jednotku
Osoba, která v důsledku povodně přišla o bydlení
 
Nařízení vlády č. 395/2002 Sb.
Finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, její části nebo suti po povodni. 
Příspěvek do výše nákladů odstranění stavby
Fyzická osob nebo obec
Způsob podávání Bude upřesněno
Zdroj info http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Po-povodnove-programy-MMR-CR

 

Poskytovatel Ministerstvo doporavy ČR
Obecný název programu
Poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327  Ministerstvo dopravy ke krytí škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na obecním majetku
Termín vyhlášení
od 5.6.2013
Popis programu
Obce, které zajišťují odstranění škod způsobených povodněmi na místních 
komunikacích případně na ostatním obecním majetku (majetek obce související 
s dopravou), mohou požádat o poskytnutí finančních prostředků výhradně na opravy směřující k uvedení tohoto poškozeného majetku do původního stavu. Finanční prostředky nejsou určeny na úhradu tzv. prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, sutin, poškozených dřevin apod.
Způsob předložení
Obce předloží tento Předběžný odhad Ministerstvu dopravy nejpozději do 
14.6.2013, rozdělený do 2 částí (příloha č. 1) :
- místní komunikace, 
- majetek obce související s dopravou.
Předběžný odhad (vyplněnou přílohu č.1 ) odešle obec na e-mailovou adresu 
povodne2013@mdcr.cz a v předmětu e-mailu uvede název obce. Současně uvede jméno 
kontaktní osoby a její telefonické spojení.
Zdroj info http://www.mdcr.cz/cs/POVODN%c4%9a+2013/kryti_skod/Metodick%c3%bd+pokyn+MD+-+kryt%c3%ad+%c5%a1kod+zp%c5%afsoben%c3%bdch+povodn%c4%9bmi+na+obecn%c3%adm+majetku.htm

 

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Název programu Záchranný kruh MPO — na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postižených povodní
Termín vyhlášení nyní a dále individuálně dle dotace
Popis programu

Dotace na obnovu zničeného majetku — program podpory malých podniků postižených povodněmi, výše dotace až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, žádosti přijímány na všech regionálních kancelářích CzechInvestu a pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. Podpora je poskytována ve formě dotace. Výše dotace může činit až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 20 tis. Kč - 300 tis. Kč, maximálně však do limitu podpory dle Nařízení de minimis. Zapotřebí bude vyplnění jednoduchého formuláře a potvrzení o výši škody (nebo jeho úředně ověřená kopie), které musí být prokázáno protokolem o škodách sepsaným v roce 2013 soudním znalcem, pojišťovnou nebo příslušným obecním nebo městským úřadem, až do 30.11. 2013 podávat žádosti o podporu na všech regionálních kancelářích agentury CzechInvest a na pobočkách ČMZRB.

ihned po schválení vládou do 30. 11. 2013

Kontakt: regionální kanceláře agentury CzechInvest, kanceláře Hospodářské komory

 

Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob — program poskytnutí záruky malému či střednímu podnikateli postižené povodní k bankovnímu úvěru. Záruka je určena podnikatele postižené živelnou pohromou až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 6 let (od data podpisu smlouvy o záruce). Zaručovány mohou být úvěry do výše 20 mil. Kč. Příjemce této podpory hradí pouze minimální část ceny záruky ve výši až 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 1,2 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. 

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 30. 11. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechInvest

 

Zvýhodnění úvěrů — získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní, příspěvky poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání. Tyto příspěvky budou poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání příspěvky k zaručovanému úvěru ve výši 10 % z vyčerpaného úvěru. 

Termín podávání: od 20. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Kontakt: pobočky ČMZRB, regionální kanceláře agentury CzechInvest

 

Zvýhodněné podmínky exportérům — opatření České exportní banky — mírnější posuzování žádostí exportérů o uvolnění financí na vázaných účtech u ČEB, poskytování nových úvěrů ve zrychleném procesu. Bankabude vycházet vstříc u požadavků na prodlužování záruk (za akontaci a dobré provedení) – např. odpouštění poplatku za prodloužení, snížení sazby, apod.; vycházet vstříc u požadavků na prodloužení období čerpání (např. odpuštěním poplatků za změny, posunem období splácení, neúčtování interest compensation, odpuštěním/snížením commitment fee). Dále bude mírněji posuzovat žádosti exportérů o uvolnění peněžních prostředků na vázaných účtech u ČEB nebo poskytovat nové úvěry těmto exportérům ve zrychleném procesu.

Termín podávání: IHNED

Kontakt: ČEB, EGAP, CzechTrade

 

Úlevy platbou daní

a) odložení platby daně z příjmů za rok 2012 u firem, které mají

prodloužený termín pro podání přiznání do 30. 6. 2013

Posečkání se zaplacením daně za rok 2012 do 31. 10. 2013, aby tak podnikatelé měli dostatek finančních prostředků pro plnou obnovu svého podnikání.b

b) Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů za rok 2013, aby tak

podnikatelé měli dostatek finančních prostředků pro plnou obnovu svého

podnikání.

 

Kontakt na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest:

Regionální kanceláře, povodne@czechinvest.org

Informační linka 800 886 666, pondělí do pátku (9 až 16 hodin)

 


Kontakt na pobočky a regionální pracoviště ČMZRB:

Informační linka: 255 721 262, 255 721 111

Způsob podávání dle instrukcí na http://www.czechinvest.org/data/files/mpo-zachranny-program-3760-cz.pdf
Zdroj info http://www.mpo.cz/dokument141735.html

 

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obencný název programu Základní pomoc při povodních
Popis programu
Mimořádná okamžitá pomoc 
Lidem, kteří byli postiženi povodní, umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, a to pro několik situací. První je poskytnutí peněžité dávky jako rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí, mezi které patří i povodeň. Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 Kč
 
Veřejně prospěšné práce v souvislosti s odstraňováním povodňových škod
Až sto milionů korun má v současné době Úřad práce ČR připraveno na veřejně 
prospěšné práce (VPP). Prostřednictvím těchto míst mohou s odstraňováním 
následků povodní pomoci nezaměstnaní. Místa pro veřejné prospěšně práce 
vznikají na základě dohod mezi Úřadem práce ČR a obcí. Stačí tedy, když se 
povodní postižená obec obrátí na kterékoliv pracoviště ÚP.
Zdroj a více informací http://www.mpsv.cz/cs/15402

 

Poskytovatel Ministerstvo financí ČR
Obecný popis Daňové úlevy pro firmy a podnikající fyzické osoby
Termín vyhlášení 13.6.2013
Popis programu

1) Fyzickým i právnickým osobám bude za zdaňovací období 2013 prominuta daň z příjmů ve výši škody na majetku používaném k podnikání. Škodu bude nutno doložit posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem.

2) Podnikajícím fyzickým osobám bude prominuto příslušenství v případě pozdní úhrady záloh splatných po povodních v roce 2013.

3) Právnické osoby, které si budou přát snížit či odložit zálohy na daň z příjmů, se obrátí na finanční úřady s individuální žádostí. Finanční úřady jim v rámci svých zákonných možností budou vycházet maximálně vstříc. Budou-li chtít podnikající fyzické osoby vystupovat jako bezdlužné, musí také podat individuální žádost o úpravu záloh. Správci daně budou vůči nim postupovat stejně vstřícně.

4) Podnikajícím fyzickým i právnickým osobám, kterým k 30. 6. 2013 vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za předchozí zdaňovací období, bude prominuto příslušenství, pokud posečkanou daň zaplatí nejpozději do 31. 10. 2013. Osoby, které budou chtít využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, přičemž doloží, že byly postiženy povodněmi, nebo připojí čestné prohlášení.

Zdroj info http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/ministr-rozhodl-o-danovych-ulevach-12872

 

Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obecný popis Obnova studní  - bezplatné testování vody
Popis programu V ČR je v současné době zasaženo záplavovou vodou zhruba 3 000 studní. MZ ČR zajistí prostřednictvím krajských hygienických stanic bezplatné testování těch studní, které jsou jediným či primárním zdrojem pitné vody pro domácnosti. 
Zdroj a více info http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pomuze-s-obnovou-studni-zajisti-bezplatne-testovani_7927_2778_1.html
 

 

 

Vyhlašovatel

Česká unie sportu

Obecný název

Hlášení povodňových škod

Popis

V souvislosti se škodami způsobenými červnovými povodněmi, zahájila Česká unie sportu sběr údajů od svých členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot o rozsahu a povaze způsobených škod. Český olympijský výbor pověřil Českou unii sportu, jako servisní organizaci sportu, aby shromažďovala data i ze všech dalších sportovních sdružení, jenž Český olympijský výbor zastřešuje a které byly zasaženy a poškozeny letošní povodní. 

Tato služba je určena SK/TJ, kterým byly způsobeny povodňové škody na sportovních zařízeních v jejich vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce. V případě nájmu nebo výpůjčky platí stejné podmínky jako při poskytování dotací z programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení (dlouhodobý pronájem / výpůjčka může být pouze od vlastníka, kterým je obec, město nebo státní instituce a smlouva o nájmu/ výpůjčce musí být uzavřena na dobu vyšší než 10 let od 1.1. 2013).

K hlášení škod je zde na této stránce vytvořen formulář. Při vyplňování údajů ve formuláři postupuje sportovní klub nebo TJ podle pokynů v něm uvedených. On-line formulář se vyplňuje jednoduše přímo na počítači. 
FORMULÁŘ VYPLŇTE ZDE
Dotazník je nutné vyplnit do termínu 1. 7. 2013.

Dotazy k vyplnění formuláře lze zasílat e-mailem na adresy 
janous@cuscz.cz a vrbova@cuscz.cz 

Poskytnuté údaje budou sumarizovány a budou použity jako podklad pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o možnosti poskytnutí mimořádných dotací sportovním organizacím na odstranění povodňových škod.

Zdroj a více info

http://old.cstv.cz/zpravy/povodne2013.htm

 

Poskytovatel dotace/slevy Skupina ČEZ/distributoři energie/POZN. POSTUPNĚ NABÍZEJÍ SLEVY I OSTATNÍ DISTRIBUTOŘI, JE VHODNÉ SE TEDY DOTÁZAT PŘÍMO SVÉHO DISTRIBUTORA
Obecný popis Sleva pro zákazníky ČEZ
Oprávnění příjemci

Domácnosti a malí podnikatelé

Pokud vám letošní povodně vytopily obytné místnosti nebo provozovnu, můžete využít pomoci Skupiny ČEZ. Ta nabízí energie na 3 měsíce zdarma povodněmi postiženým zákazníkům ČEZ Prodej, s. r. o. Nabídka pomoci od Skupiny ČEZ se nevztahuje na vytopené sklepy, garáže, kůlny či jiné užitkové prostory.

Dodávku energií (elektřiny či plynu) po dobu 3 měsíců zdarma můžete získat, pokud:

·        jste zákazníkem ČEZ Prodej, s.r.o.,

·        jste odběratelem elektřiny z nízkého napětí či plynu (tedy domácnost, nebo malý podnikatel),

·        povodeň vám vytopila obytné místnosti či provozovnu minimálně do výšky 0,5 metru.

 

Co udělat pro získání 100% slevy na energie od ČEZ na 3 měsíce?

·        Vyplníte formulář Potvrzení o poškození odběrného místa povodní a dle instrukcí na něm uvedených ho necháte ověřit u vašeho obecního či městského úřadu,

·        řádně vyplněné Potvrzení o poškození odběrného místa povodní doručte buď na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, nebo na e-mail cez@cez.cz, případně osobně na kterékoliv z kontaktních míst Skupiny ČEZ,

·        na základě doručení tohoto Potvrzení o poškození odběrného místa, bude zahájeno řízení o přiznání slevy na platbu za energie. O přiznání této slevy budete informováni na základě nového předpisu záloh, kde bude tato sleva na příští 3 měsíce zohledněna a který vám bude na kontaktní adresu zaslán,

·        od této chvíle nemusíte tři měsíce platit zálohové platby.

  • Vyplníte formulář Potvrzení o poškození odběrného místa povodní a dle instrukcí na něm uvedených ho necháte ověřit u vašeho obecního či městského úřadu,
  • řádně vyplněné Potvrzení o poškození odběrného místa povodní doručte buď na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, nebo na e-mail cez@cez.cz, případně osobně na kterékoliv z kontaktních míst Skupiny ČEZ,
  • na základě doručení tohoto Potvrzení o poškození odběrného místa, bude zahájeno řízení o přiznání slevy na platbu za energie. O přiznání této slevy budete informováni na základě nového předpisu záloh, kde bude tato sleva na příští 3 měsíce zohledněna a který vám bude na kontaktní adresu zaslán,
  • od této chvíle nemusíte tři měsíce platit zálohové platby.
Zdroj info www.cez.cz 

  

Poskytovatel

Ministerstvo financí ČR

Obecný název

Povodeň v červnu 2013 – postup při financování krizových situací a škod pro územní samosprávné celky - kraje a obce

Popis

1. Postup po vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu (I. etapa obnovy - 2013)

2. Postup po ukončení stavu nebezpečí (II. etapa obnovy - 2013)

 

Zdroj a více info http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/2013/povodne-2013-12722

 

Poskytovatel

Ministerstvo obrany ČR

Obecný název

Finanční pomoc vojákům a zaměstnancům postiženým povodněmi

Popis

V první řadě se jedná o nenávratnou sociální výpomoc do výše 30 tisíc korun a bezúročnou pětiletou půjčku k překlenutí tíživé finanční situace v maximální výši 50 tisíc korun.

Zaměstnanci postižení povodněmi dále mohou požádat o bezúročnou půjčku na pořízení či opravu domu nebo bytu do výše 100 tisíc korun a o půjčku až 50 tisíc na koupi zničeného bytového vybavení. Podmínkou je, že součet těchto dvou půjček nesmí přesáhnout hranici 100 tisíc korun, zaměstnanec tedy může požádat například o 100 tisíc pouze na opravu domu, nebo třeba o 70 tisíc na opravu domu a 30 tisíc na koupi zničeného vybavení. Splatnost obou půjček je nejpozději do deseti let.

Nabízenou pomoc mohou využít všichni zaměstnanci resortu, kterým vznikla škoda na majetku nacházejícím se na území, kde byl vyhlášen nouzový stav. Bližší podrobnosti naleznete v přiložených pokynech schválených náměstkyní ministra obrany pro personalistiku.

Zdroj a více info http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-nabizi-financni-pomoc-vojakum-a-zamestnancum-postizenym-povodnemi-84950/

INFORMACE DALŠÍCH MINISTERSTEV K POVODNÍM

Informace Ministerstva zemědělství ČR

Finanční sbírka Českého svazu chovatelů masného skotu pro poškozené povodněmi

Informace pro chovatele postižené povodněmi i případné dárce.


Seznam kontaktů pro žádost o náhradu za škody způsobené povodní na zvířatech

Seznam kontaktních osob, které určí zemědělci žádajícímu Státní zemědělský intervenční fond o náhradu za veterinární škody konkrétního inspektora Státní veterinární správy. Ten potom vzniklé škody posoudí.


Kontroly povodněmi zasažených zemědělců budou odloženy

TZ Státní rostlinolékařské správy - V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly velkou část území České republiky, budou odloženy všechny naplánované kontroly, které provádí Státní rostlinolékařská správa.


Rámcový metodický pokyn pro zjišťování povodňových škod na území ČR

Metodický pokyn stanovuje systémové postupy pro zjišťování a vyčíslování škod následkem povodní na území ČR v rezortu Ministerstva zemědělství.


Kontaktní adresy na asanační podniky v ČR

Seznam asanačních podniků, kde se tzv. neškodně odstraňují odpady živočišného původu a těla uhynulých zvířat


Chovatelům můžeme pomoci ještě více

Chovatelé hospodářských zvířat se mohou spolehnout na účinnou pomoc veterinářů nejen při záchraně zvířat před povodněmi, ale i při jejich návratu, byla-li evakuována. Jde totiž o to, že je třeba zkontrolovat, zda nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, popřípadě uloženého krmiva. Vyplavení odpadů, kontaminace ropnými látkami apod., to vše je n

Zdroj info http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

 

Informace Ministerstva vnitra ČR
  1. Resort Ministerstva vnitra a další složky IZS
  2. Další instituce
  3. Kraje
  4. HUMANITÁRNÍ POMOC
  5. Rozdělovník žádostí a nabídek na pomoc
Zdroj info http://www.mvcr.cz/clanek/povodne.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

Informace Ministerstva dopravy ČR

Povodně 2013

Zdroj info http://www.mdcr.cz/cs/POVODN%C4%9A+2013/

 

Informace Ministerstva školství ČR
Pomoc při povodních
Zdroj a více info http://www.msmt.cz/