Aktuálně ze zemědělství a podnikání

Místní farmáři se přiučili něco nového

Od listopadu 2010 do dubna 2011 probíhal cyklus seminářů pro místní farmáře. Semináře se uskutečnily při naplňování projektu „Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému CROSS COMPLIANCE v ČR" podpořeného z Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Farmářským centrem VLTAVA, o.s., které sdružuje místní zemědělce.

 

Cyklus seminářů zemědělcům pomohl zorientovat se v problematice požadavků na hospodaření, jako jsou požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC), v problematice zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO), v ochraně vůči erozi půd, znečišťováním vod, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny nebo v evidenční povinnosti zemědělců.

Jednotlivé semináře přinesly zemědělcům přehled dané problematiky a s pomocí lektorů si vyzkoušeli i praktické dopady jednotlivých probíraných témat. Na každém semináři byl také prostor na dotazy a připomínky zemědělců k náplni výuky, oblasti týkající se probírané problematiky. Exkurze po farmě pomohly účastníkům seminářů v hlubším pochopení problematiky, v osvojení dovedností a znalostí nutných pro efektivní zavádění a naplňování cílů a priorit Cross Compliance (GAEC, SMR, ochrana biodiverzity aj.).

Další akci, kterou Farmářské centrum Vltava, o.s. připravuje, jsou Vltavotýnské farmářské trhy, které se budou konat v polovině léta při letních slavnostech města Týna nad Vltavou.

                                                                                                              
 

  
                  
  


   

                    
                                                                                                   

             Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí