O zemědělství a podnikání
Zemědělství a podnikání v mikroregionu je první prioritní osou rozvoje

K prosperitě mikroregionu neodmyslitelně patří podnikání zejména malých a středních živností. Podpora obchodních sítí, poskytování různorodých služeb využívaných v každodenním životě a všeobecně podnikání na venkově má vliv na zvyšování zaměstnanosti, což pozitivně působí na trvalé osidlování a udržování života v malých obcích.

Opatření 1.1: Obnova, rekonstrukce, oprava venkovských zemědělských sídel sloužících k hospodářské činnosti

Podpora obnovování, rekonstrukcí či oprav venkovských zemědělských sídel přispěje k efektivnímu využívání hospodářských budov a k udržování venkovského rázu krajiny.

Opatření 1.2: Obnova, pořízení hospodářské zemědělské techniky, hospodářských zvířat

K efektivnějšímu hospodaření zemědělských podniků a živnostníků je důležité obnovování zemědělského technického parku, pořizování hospodářských zvířat k rozšiřování spektra výroby.

Opatření 1.3: Rozvoj rybníkářství

Rozvoj a udržování rybníků a rybničních soustav přispěje v mikroregionu k zachování charakteristického rázu jihočeské krajiny s rybníky, k rozšíření alternativního způsobu hospodaření prostřednictvím chovu ryb a k lepšímu zadržování vody v krajině.

Opatření 1.4: Lesnictví

Lesy hrají důležitou roli při ochraně a zachování základní ekologické rovnováhy, zejména pokud jde o půdu, vodní zdroje, klima, faunu a flóru. Lesy jsou rovněž významnou součástí venkova a ovlivňují jeho trvale udržitelný rozvoj také tím, že přispívají k rozvoji pracovních příležitostí na venkově, ekonomického a sociálního potenciálu venkova, podporují rekreaci, lázeňství a vodní hospodářství.

Opatření 1.5: Včelařství

Včelařství je jedním z odvětví, které významně ovlivňuje zemědělskou produkci, podílí se na zachování rozmanitých druhů rostlin. Podmínky chovatelů se zhoršily a stavy včelstev se snižují. Chov včel je důležitý i z hlediska zdravé výživy. Z těchto důvodů je nutné podpořit produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Opatření 1.6: Budování odbytových družstev, podpora zpracování a prodeje místních produktů

V mikroregionu existuje velký potenciál zpracování místních produktů, ale brání v tom chybějící jakékoli zpracovatelské či odbytové družstvo, které by zajistilo trvalý a plynulý odbyt místních výrobků. Mohlo by následně zajišťovat i dobrou reklamu mikroregionu v podnikatelské výrobní sféře.

Opatření 1.7: Zemědělské pozemky

Ke snadnějšímu hospodaření a obdělávání pozemků je třeba obnovovat a opravovat polní cesty a zajišťovat protierozivní opatření.
K efektivnějšímu a šetrnějšímu způsobu zemědělství je třeba podporovat půdoochranné technologie, způsoby a postupy orby. Sníží se tak náklady na výroby, stabilizují se a zvýší výnosy. Používáním půdoochranných technologií se významně šetří půdní vláha.

Opatření 1.8: Ekologické zemědělství a alternativní příjmy zemědělců

V ekologickém zemědělství jde o perspektivní způsob hospodaření, který vytváří nový trh s produkty ekologického zemědělství včetně nových pracovních příležitostí, přispívá k rozvoji a údržbě venkovské krajiny a k ochraně všech složek životního prostředí a nejvíce se tak přibližuje pojetí trvale udržitelného způsobu hospodaření.

Opatření 1.9: Rozvoj tradiční výroby, malého a středního podnikání

Na Vltavotýnsku je dlouholetá tradice truhlářské a dřevařské výroby. V konkurenci malých podniků obstojí jen výroba a prodej specifického druhu zboží, které nikde jinde v mikroregionu, popřípadě za jeho hranicemi, nevyrábí.Většinou se tímto druhem výroby zabývají živnostníci, kterým činí problémy propagace jejich vlastní výroby. Nejsou dostatečně informováni o možnostech reklamy a způsobu odbytu.

Opatření 1.10: Využití opuštěných objektů a ploch vhodných k podnikatelským aktivitám

V mikroregionu se nachází mnoho opuštěných a nevyužívaných objektů a ploch, které postupem času chátrají. Pomocí oprav či rekonstrukcí by mohly budovy, plochy nebo objekty dále sloužit k podnikatelským aktivitám. Do opuštěných oblastí, míst se tak vrátí život.